Zajímáme se o společnost, v níž žijeme

Máme vřelé kontakty s řadou zahraničních církví, s krajany, zajímáme se o osud menšin. Je nám blízký vztah k životnímu prostředí, které vnímáme jako člověku svěřené k dobré správě. Respektujeme rozdílné politické názory, které však nesmějí být v rozporu s fungováním právního státu a s dodržováním všeobecných lidských práv. V tomto směru vydáváme prohlášení, která se vztahují k tématům, kde má ČCE osobní či letité vazby.

Zde naleznete prohlášení synodu a prohlášení synodní rady.

 

Menšiny a lidé sociálně vyloučení

Čemu se věnuje farář pro menšiny?

Část času věnuje docela standardní farářské práci uvnitř církve. Sedí na židli a píše na počítači kázání, střídavě s přecházením po pokoji, když ho nic nenapadá. Každou neděli ovšem káže někde jinde. Přednáší. Modlí se. Odpovídá na maily. Chodí na návštěvy a návštěvy přijímá.

Jinou část času ovšem tráví s lidmi z menšin – s muslimy, Židy, Romy, lidmi z LGBT+ komunity. Navštěvuje synagogy a mešity. Hledá cesty, jak pomoci potřebným. Nakládá potraviny z potravinové banky do dodávky. Snaží se o vzájemnou komunikaci – online mezináboženské rozhovory, fyzicky dialog mezi policií a představiteli romských organizací.

Opět jindy se snaží změnit atmosféru ve společnosti. Píše články. Organizuje týdny proti rasismu, mezináboženské dialogy ve virtuálním prostoru. Jezdí se modlit na místa demonstrací a velkých průšvihů. Vydává mezináboženský kalendář.

Když budete mít zájem o rozhovor, udělá si trochu času i na vás…

 

Životní prostředí

Otázky životního prostředí jsou evangelíkům velmi blízké. Podle Bible byl člověk pověřen správcovstvím Země, jsme tedy zodpovědní za to, co nám bylo svěřeno, a neměli bychom k tomu být lhostejní.

Poradní odbor pro otázky životního prostředí pravidelně pořádá akce Autopůst (před Velikonocemi) a Do kostela na kole (v září). Připravuje materiály ke Dni Země pro nedělní školu nebo Postní kalendář. Zaměřuje se na vydávání příruček a publikací věnujících se ochraně přírody v praxi (např. zvýšení biodiverzity v okolí kostelů a far nebo šetrnému hospodaření s restituovanými pozemky). Reaguje na aktuální společenská témata, včetně návrhů některých zákonů.

Českobratrská církev evangelická se podílela také na rozběhnutí projektu Certifikace sborů, farností a církevních zařízení šetrných k životnímu prostředí. Získání tohoto certifikátu zaručuje, že péče o životní prostředí je v daném sboru či farnosti na vysoké úrovni. Smyslem této certifikace je vedle vlastního snížení ekologické stopy podporovat zájem křesťanů o ochranu Božího stvoření.

Odbor aktivně spolupracuje s evropskou a českou křesťanskou environmentální sítí a dalšími organizacemi. Více na http://pozp.evangnet.cz/.

 

Aktuálně