rozbité sklo

„Jsme připraveni tématu sexuálního násilí (a šířeji kontextu zneužívání moci duchovní autoritou) věnovat svoji plnou pozornost a otevírat je na ekumenické úrovni. Chceme spolupracovat na tom, aby byla přijata systémová opatření, která umožní incidentům nejen předcházet, ale také je citlivě a efektivně řešit, a to zejména s ohledem na oběti.“
– z vyjádření synodního seniora Pavla Pokorného v prosinci 2021 –

Pomozte nám zlepšit systém

Přejeme si, aby bylo zřejmé, že jakákoliv forma zneužívání moci či důvěry je v Českobratrské církvi evangelické nepřijatelná a nebude tolerována.

Uvědomujeme si, že tyto jevy se mohou objevit kdekoli, kde je někomu svěřena formální či neformální autorita, a žádné společenství vůči nim není zcela imunní. Proto je zásadní dostatečná prevence, osvěta a vzdělávání. Chceme k tématu přistupovat poučeně a s vážností. Zásadní pro nás je vytvářet bezpečné prostředí důvěry a otevřenosti.  

Víte-li o konkrétních případech, nebo slabých místech církevních struktur, kde by k podobnému jednání mohlo docházet, prosíme vás o bezodkladnou součinnost a pomoc při řešení. Zvláštní pozornost zaslouží nevhodné sexualizované chování.  

Sexuální delikty nelze promlčet ani je zamést pod koberec

„Prosím, nezametejme věci pod koberec, protože pak začnou zapáchat, hnít a koberec sám se rozpadne... Uvědomme si, že když tyto skutečnosti zamlčujeme, když o nich mlčíme, zakrýváme špínu a stáváme se tak komplici. Chceme-li žít v pravdě, nesmíme zavírat oči!“. 
– poselství jedné z obětí zneužívání, jejíž prosbu adresovanou církvi zveřejnil papež František –  

Víme, že není snadné o podobných situacích a zkušenostech hovořit. Vaše oznámení však může zabránit dalším bolestem, a čím dříve je učiněno, tím spíše může pomoci předejít tomu, aby se podobné zlo dotklo i životů dalších potenciálních obětí.  

Církevní řády upravujeme takovým způsobem, abychom byli schopni odhalovat případy sexuálního i jiného zneužívání a účinně na ně reagovat.  

Případy sexuálního zneužívání jsou v Evangelické církvi nepromlčitelné. To platí i zpětně. Znamená to, že není důležité, kdy se staly – víme, že bolest přetrvává a chceme, aby ti, kdo ji způsobili, mohli být voláni k odpovědnosti kdykoli. I po dlouhých letech.  

Jako církev nemůžeme nahrazovat práci Policie ČR. Proto vás zároveň prosíme a povzbuzujeme vás, abyste, pokud máte podezření nebo víte o konkrétním činu sexuálního zneužívání, kontaktovali v prvé řadě Policii ČR. Policie má vyškolené profesionály, kteří v dané věci budou postupovat citlivě, ale se vší rázností vůči možným pachatelům. 

Co mohu udělat?

01. Svěřit se

Pokud jste se vy nebo někdo z vašich blízkých setkali s nestandardním nebo jinak podezřelým jednáním v jakékoli životní situaci (například zneužití autority k navázání důvěrného vztahu s osobou mladší 18 let, osahávání, sledování nahé osoby, výzvy ke sledování erotických či pornografických materiálů, e-maily či SMS se sexuálním podtextem aj.) a chcete si o tom promluvit, poradit se nebo zjistit další podrobnosti, můžete se obrátit na duchovní i další členy církve, ke kterým máte důvěru. 

Také členové synodní rady jsou připraveni vyslechnout každého, kdo o to projeví zájem. Kontaktními osobami za SR jsou synodní senior Pavel Pokorný a členka synodní rady Jana Šarounová. Obracet se na ně můžete třeba i anonymně. A to zejména pokud byste měli pocit, že se kdekoli v církvi brání tomu, aby pravda vyšla najevo, nebo že se nedostává podpory postiženým.

Můžete nás kontaktovat přímo na e-mailu s adresou _hzyTYUS03ps899nT-M, z které vám do 48 hodin jedna z kontaktních osob odpoví a dohodne s vámi další postup (například osobní schůzku, telefonický rozhovor). Pokud zpočátku preferujete anonymní telefonický kontakt, je možno zavolat na telefonní čísla synodního seniora Pavla Pokorného nebo členky synodní rady Jany Šarounové. V případě, že nebudou moci telefon zvednout, zavolají vám zpět, můžete také zanechat SMS se žádostí o zpětné zavolání. 

Dalšími kontaktními osobami z řad farářek ČCE jsou Ludmila Míchalová Mikšíková ze Strmilova (e-mail: 8bxCZ9enW7c-V_5a75pJ, tel.: 776 688 602) a Martina Zuštinová z Klobouk u Brna (e-mail: Y-ru2~6gbdLjGKi_ggnwO1p – e-mailová adresa je soukromá, do schránky nemá přístup nikdo jiný, kromě Martiny Zuštinové, tel.: 608 579 830). Jsou připravené vás vyslechnout a pomoci.

Zkušenosti s náhlými a závažnými událostmi má také například Psychosociální intervenční tým ČR, ve kterém působí řada lidí znalých prostředí Evangelické církve. 

O duchovních tématech i krizi důvěry a víry lze otevřeně mluvit také v rámci projektu V duchu.  

V důvěře se můžete obrátit zejména na spolek Někdo Ti uvěří, který nabízí prostor ke sdílení a pomáhá lidem zasaženým zneužíváním s dalším efektivním řešením jejich situace.  

#rozhovor #posila v nejistotě #rady #důvěra #nezávaznost 

02. Iniciovat kázeňský postih

Pakliže jste se setkali s nevhodným chováním přímo ze strany pracovníků církve, doporučujeme podat podnět k Pastýřské radě. Jde o nezávislý církevní orgán, který nepodléhá církevnímu vedení a tvoří kázeňskou instituci pro pověřené členy církve. K Pastýřské radě může podat svůj podnět kdokoliv, kdo se cítí jakkoli zneužit, podveden, nebo kdo má obavu, že by v jeho okolí mohlo k takovému chování dojít.

Kontakty na členy Pastýřské rady jsou uvedeny zde

#nezávislost #nepromlčitelnost #komplexní řešení #zkušenosti #citlivost 

03. Oznámit trestný čin

V případě, že došlo k činu, který vykazuje známky sexuálního násilí nebo zneužití, prosíme, abyste bezodkladně kontaktovali přímo Policii ČR (nahlašovat lze telefonicky na 158 nebo na kterékoli služebně po celém Česku).  

Dobrou pomocí i v téhle situaci může být také spolek Někdo Ti uvěří, který vám bude v celém postupu diskrétní, ale zkušenou a profesionální oporou a citlivě vás provede jednotlivými kroky. Víme, že rány mohou být hluboké a velmi bolestivé. Ale podaří-li se rychle vynést případ na světlo, snáze díky tomu ochráníme další možné oběti.  

#právní pomoc #rychlost #trestný čin #účinná pomoc #zákon #okamžitě zastavit násilníka  

Máte naše slovo

Jako církev se zavazujeme k tomu, že v případě, že existuje podezření na jakékoli zneužívání svěřené autority, přistoupíme k problému s veškerou vážností a nezameteme jej pod koberec. 

V této věci můžete kontaktovat přímo synodního seniora Pavla Pokorného nebo členku synodní rady Janu Šarounovou

Došlo-li k činu, který vykazuje známky sexuálního nátlaku, vždy plně podporujeme vyšetřování orgány činnými v trestním řízení, poskytujeme jim potřebnou součinnost a bezvýhradně podporujeme oběti, svědky i podezřelé v podání informací. 

V rámci církevních struktur považujeme případy sexuálního nátlaku za nepromlčitelné.

Nemáme-li vaši důvěru, svěřte se, prosíme, jinde

Máte-li pochybnosti o tom, zda se v církvi někomu svěřit, prosíme, oznamte škodlivé církevní jednání jinde.  

Uvědomujeme si, jak důležitá je podpora a pocit bezpečí. Je zcela pochopitelné, že člověk, který byl vystaven zneužití moci nebo se obává reakcí svého okolí, může ztratit důvěru v církev jako instituci, kde k tomuto jednání dochází.  

Zajistit bezpečné a neutrální prostředí i profesionální péči je pro nás prioritou, proto doporučujeme a podporujeme kontakt s profesionálními organizacemi jako:  

Jsme na cestě  

Hledání správného řešení má mnoho rovin a zasluhuje celistvý a dlouhodobý přístup. Podnikáme teprve první krůčky. Nezůstáváme u jednoho přijatého opatření, chceme zlepšit systém. A věříme, že se nám to podaří i s vaší pomocí a zkušenostmi. 

Etická pravidla pro duchovní

Církev mezi povinnosti kazatelů řadí na prvním místě, že „budou svou službou i svědectvím vlastního života zvěstovat a stvrzovat evangelium Ježíše Krista podle Písem, Bohu ke slávě a lidem ke spasení.“ (Řád pro kazatele, čl. 1)

Odkaz na normu evangelia jednoznačně zapovídá jakoukoli podobu manipulace a zneužití druhé osoby v kontextu pracovním i mimopracovním. 

Etický kodex pro společné akce

Evangelická církev naplňuje své poslání i prostřednictvím akcí pro děti a mládež. Během nich existuje vyšší riziko nevhodného zacházení se svěřenými osobami, zvláště nezletilými.  

Proto se všechny tyto akce řídí etickým kodexem, který shrnuje nutné požadavky pro všechny pracovníky, jimž je svěřena péče o druhé. Každý vedoucí si musí být vědom toho, že má vůči účastníkům nadřazené (mocenské) postavení, resp. jedná z pozice autority a může účastníkům dávat pokyny, které účastník vnímá jako závazné.  

Kodex je závazný pro všechny vedoucí celocírkevních akcí. Důrazně jej doporučujeme všem farním sborům ČCE, které akce se svěřenými osobami pořádají.  

Další chystaná opatření  

Chceme tématu sexuálního zneužívání věnovat dostatečnou pozornost. Zásadním krokem je posílit mechanismy prevence, jako je zejména vzdělávání a výcviky pověřených osob.  

Víme, že je před námi dlouhá cesta, a proto se chceme vzděláváním v této oblasti dlouhodobě a systematicky zabývat. Uvítáme jakékoli vaše náměty, doporučení či tipy, které napomohou změně systému. Nejen v Evangelické církvi, ale ve společnosti jako celku.   

K tématu dále doporučujeme: