Diakonie ČCE  

185_FB-sbirkaDiakonie Českobratrské církve evangelické je druhým největším nestátním poskytovatelem sociálních služeb v České republice. Denně pomáhá tisícům klientů v různých nepříznivých životních situacích – rodinám s dětmi, lidem s postižením, lidem v nouzi, seniorům i umírajícím. Věnuje se také humanitární pomoci a rozvojové spolupráci v zahraničí. 

Diakonie nabízí své služby ve více než 130 zařízeních po celé republice. Poskytuje 140 registrovaných sociálních služeb, sedm zdravotních služeb, tři služby sociálně právní ochrany dětí a další. Vytváří rovněž chráněná pracovní místa pro lidi s postižením. V této organizaci pracuje více než 1 700 zaměstnanců a 1 000 dobrovolníků. 

Služba Diakonie vychází z evangelia o Boží lásce a z příkladu služby Ježíše Krista. Její poslání vyjadřuje věta:
„Diakonie tvoří společenství, které v milosrdenství a s nadějí fortelně pomáhá potřebným.“ Svou činnost Diakonie obnovila v roce 1989, a navazuje tak na předválečnou Českou Diakonii.

Proč „diakonická práce“?

Péče o potřebné, nemocné a slabé jako výraz křesťanské lásky k bližnímu patří neodmyslitelně k životu i práci Českobratrské církve evangelické. Tato křesťanská služba, pro niž existuje v Novém zákoně řecký pojem „diakonia“, je společně se zvěstováním Božího slova a vysluhováním svátostí základním posláním a úkolem církve a každého jejího sboru. Církev vede své členy k tomu, aby se podle svých obdarování a možností na této službě podíleli. Diakonická práce má svůj základ ve farních sborech. Farní sbory pro tuto křesťanskou službu vyhledávají vhodné pracovníky, ustavují skupiny a pověřují je ke službě.

Posláním a cílem diakonické práce je pomáhat potřebným, zejména zajišťovat, organizovat a provádět sociální, zdravotní, výchovnou, poradenskou, vzdělávací a pastorační péči, pomoc a podporu starým, osamělým, ohroženým, nemocným, zdravotně postiženým a jinak potřebným lidem. Tato služba vychází z křesťanských hodnot a je praktickým vyjádřením víry, naděje a lásky.

Podle rozsahu, specializace činnosti a místních podmínek je diakonická práce organizována buď v rámci sborů (je označována jako „křesťanská služba“ a zajišťují ji převážně dobrovolní pracovníci), nebo institucionálně ve střediscích Diakonie Českobratrské církve evangelické.