SBOR EVANGELICKO-REFORMOVANÝ V ZELOWĚ V POLSKU

Rekatolizace pronikala v 18. století až do nejodlehlejších českých vsí. Protireformační patent z 9. ledna 1726 považoval čtenáře bible za kacíře a zločince a hrozil jim krutými tresty, proto odcházeli do exilu. Pruský král Fridrich II. na přelomu let 1741 a 1742 zval české emigranty do Slezska, kde založili exulantské kolonie. Ty ale byly brzy přelidněné a půda nemohla uživit rozrůstající se rodiny. Potomek českých exulantů Alexander Petrozelín zprostředkoval exulantům ve Slezsku výhodnou koupi půdy v Zelowě.

Smlouva o koupi byla podepsána koncem roku 1802 a na jaře 1803 se tam stěhovaly první české rodiny. Zpočátku neměli v Zelowě evangelického faráře, bohoslužby vedli zvolení církevní starší. Základní kámen kostela byl položen roku 1821 a 3. 7. 1825 se konala slavnost k jeho otevření. Zelowští vždy usilovali, aby jejích farář vedl bohoslužby česky. Ne vždy se to dařilo.

V současné době je zelowský sbor součástí Polské reformované církve. Bohoslužby se konají pravidelně každou neděli. V roce 1998 bylo založeno Muzeum Zelow – Dokumentační středisko historie Českých bratří. Za pozornost stojí i činnost Zelowských zvonků – skupiny, která ovládá americké ruční zvonky a účastní se řady koncertů.

Kontaktní osoba za ČCE: Michal Kitta (farář v Jindřichově Hradci)