Reforma jako šance? Rozhovor o podobě seniorátů začíná

24. srpna 2022

Celocírkevní rozhovor o reformě seniorátů přináší mimo jiné také návrh zcela nového rozčlenění těchto „církevních krajů“. Jako podklad pro další úvahy a diskuse přinášíme interaktivní mapy s přehlednými daty o jednotlivých farních sborech i seniorátech.

Reforma jako šance? Rozhovor o budoucí podobě seniorátů začíná
24. srpna 2022 - Reforma jako šance? Rozhovor o podobě seniorátů začíná

Synod v květnu tohoto roku po důkladné rozpravě přijal usnesení, jímž zahájil celocírkevní rozhovor o reformě seniorátů naší církve. Zřejmě nejvýraznějším rysem reformy je návrh nového rozčlenění seniorátů. Staršovstva a seniorátní výbory se mají v průběhu podzimu s navrhovanými změnami seznámit, konventy mají připravit písemná vyjádření.

Synodní rada dostala za úkol doprovodit teze dalšími materiály, zejména mapami a seznamy sborů a kazatelských stanic podle navržených seniorátů. Dále má rozpracovat podmínky poskytování regionální administrativně-technické podpory seniorátním výborům nově navržených seniorátů. A také popsat možnosti úplného uvolnění seniorů, příp. seniorátních kurátorů tak, aby se mohli naplno věnovat pouze práci v seniorátu.

K dispozici jsou podrobné interaktivní materiály

Synodní rada proto ve spolupráci s Ústřední církevní kanceláří připravila pro rozhovor o reformě seniorátů interaktivní podklady, aby se každý zájemce mohl s návrhem důkladně seznámit v uživatelsky přístupné podobě.

Interaktivní materiály najdete zde

Obsahují stručný úvod synodní rady, rozhraničovací zásady, podle kterých se postupovalo při návrhu nového územního členění seniorátů, záznamy dvou již proběhlých diskusí, přehledný harmonogram projednávání reformy, deset interaktivních map, tabulkový přehled zobrazených údajů a odpovědi na často kladené otázky.

Další podněty či připomínky můžete průběžně zasílat na e-mailovou adresu _knF47a6LTrfT7hc0okmb. Podklady budou neustále doplňovány a aktualizovány.

Jak si církev stojí?

Každá z deseti map (kartogramů) přináší odpovědi na klíčové otázky související s reformou seniorátů. Krom návrhu nového rozložení seniorátů se z nich dozvíte také mnoho o životě církve v různých regionech.

Aktuální data poskytují celistvý obrázek například o tom, jaká je v nových seniorátech souhrnná účast na bohoslužbách, jaký je poměr počtu účastníků bohoslužeb k počtu členů s hlasovacím právem, a to i v měřítku okresů, dále například jaká je obětavost v navržených seniorátech v absolutních číslech i v přepočtu na zaplativšího salárníka, opět i v rozlišení podle jednotlivých okresů.

„Rozkliknutím“ sborů a kazatelských stanic na mapě o nich získáte základní statistické údaje, totéž platí o okresech a seniorátech.

Jsme teprve na začátku

Rozhovor o reformě seniorátů právě začíná. Interaktivní podklady mají sloužit jako vodítko pro správní orgány a shromáždění. Jde o pracovní materiály – nejde a nemá jít o konečnou podobu reformy „vytesanou do kamene“. Každé staršovstvo, každá skupina mládeže, každý seniorátní výbor nebo konvent může do rozhovoru přispět, z rozhovoru nemá být nikdo vynechán. 

Mapové podklady poskytují prostor pro analýzu situace a dávají možnost výhledu do budoucna. Zabývat se jimi mohou jednotlivci i celá shromáždění nejen při úvahách o další činnosti sboru a tvorbě rozvojových plánů.

Jejich velkou výhodou je, že na malém prostoru nabízí kontext celé církve. Dávají příležitost vyhlédnout za hranice vlastního sboru či regionu a poprvé detailně prozkoumat situaci jinde – při vědomí, že jako církev tvoříme jeden funkční celek. 

Adam Csukás, právník ÚCK


Na téma reformy seniorátů připravujeme na 22. září 2022 také on-line rozhovor. Nenechte si jej ujít. Podrobnosti čtěte zde.