Financování (data za rok 2021)

1. Jak je církev financována?

Příjmy církve jako celku v roce 2021: 448 mil. Kč, z toho zhruba:

  • 1/4 z příspěvků a darů členů církve (25 %)
  • téměř 1/3 z hospodaření s majetkem církve (31 %)
  • téměř 1/3 ze státního rozpočtu (majetkové vyrovnání se státem) (30 %)
  • zbývající cca 1/7 příjmů pochází z grantů a jiných soukromých zdrojů (13 %)

Jiné než uvedené zdroje církev k dispozici nemá.

Příjmy

Výdaje

  • téměř 1/3 výdajů tvoří personální náklady (31 %)
  • téměř 1/3 tvoří provozní výdaje (26 %)
  • 1/4 slouží k tvorbě rezerv/fondů (27 %)
  • zbylá cca 1/6 výdajů (16 %) připadá na investice a dary jiným subjektům

Výdaje

ČCE je vícezdrojové financování. Již dnes tvoří finance od věřících, výnosy hospodaření, granty a soukromé zdroje 68 % zdrojů. Majetkové narovnání se státem tvoří pouze 32 %.


2. Peníze od státu

Církev se na postupný přechod k úplnému samofinancování připravuje dlouhodobě. Prvním krokem bylo založení Personálního fondu, a to již v roce 1993, tedy téměř dvacet let před přijetím zákona o majetkovém vyrovnání z roku 2012, který dal přípravám na samofinancování pevný rámec a nový impuls.
Zákon 428/2012 o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi + příslušné smlouvy s církvemi garantují ČCE:


Příspěvek na činnost

V letech 2013 – 2015 každoročně 83,0 mil. Kč
Od r. 2016 každoročně minus 5 %
2018: 74,7 mil. Kč             
2019: 71,0 mil. Kč
2020: 66,4 mil. Kč

2021: 58,1 mil. Kč
Poslední splátka v r. 2029: 25,1 mil. Kč
(v r. 2030: NULA)

Příspěvek na činnost přichází vždy počátkem roku a je v daném roce využíván jako jeden ze zdrojů krytí nákladů na mzdy farářů a dalších duchovenských zaměstnanců církve.

Finanční náhrada

Celkem 2 266,6 mil. Kč + inflace
30 splátek, první za rok 2013, poslední za rok 2042
(splátky přicházejí vždy koncem roku a vstupují do hospodaření násl. roku)
2017: 79,7 mil. Kč (3,2 mil. Euro)
2018: 80,3 mil. Kč (3,2 mil. Euro)
2019: 82,3 mil. Kč (3,3 mil. Euro)
2020: 84 mil. Kč (3,4 mil. Euro)
2021: 86,3 mil. Kč (3,5 mil. Euro)

Finanční náhrady jsou z větší části vkládány do investičních fondů a do nemovitostí za účelem získání výnosů, které by do budoucna měly nahradit alespoň nějakou část dnešních příspěvků na činnost od státu.

18,5 % z přijatých náhrad je každoročně vyčleněno na Diakonické a rozvojové projekty.

V roce 2021 tato část činila 16 mil. Kč.

V důsledku poklesu finančních příspěvků a nárůstu mezd farářů je od r. 2018 část prostředků z finančních náhrad využívána ke krytí nákladů na mzdy farářů (na úkor prostředků určených ke generování výnosů).


3. Hospodaření ČCE v roce 2021

Ačkoliv byl rok 2021 druhým pandemickým rokem, hospodaření ČCE se v jeho průběhu začalo zotavovat. Významně vzrostly příjmy (o 10% vzhledem k letům 2018 a 2019, o 15% v porovnání s rokem 2020) a to i přesto, že příjmy z majetkového vyrovnání se státem setrvale klesají. Tento pozitivní vývoj byl vyvolán zejména růstem tzv. vnitrocírkevních zdrojů, což jsou příspěvky od členů církve (o téměř 20%),  a navýšením  externích příjmů z grantů, podpor a darů od soukromých osob (o 40%).

Také výdajová strana hospodaření směřovala k hodnotám běžným před rokem 2020. Nárůst v souladu s přijatou dlouhodobou strategií zaznamenaly personální náklady (o 2% oproti roku 2020, o 5% vzhledem k roku 2019) a výdaje na investice (o 80% oproti roku 2020 a o 40% vzhledem k roku 2019).

Hospodaření farních sborů ČCE skončilo v roce 2021 přebytkem ve výši 33,3 mil. Kč. Oproti roku 2020 se vylepšilo o 6 mil. Kč tedy o více než 20%. A to přes meziroční nárůst vnitrocírkevních odvodů (o 15%), který byl převážen zvýšením příjmů ze salárů, sbírek a darů (o 20%). Vnitrocírkevní bilance mezi příjmy a výdaji se tak vylepšila o 10 mil. Kč (25%) s tím, že odvody meziročně vzrostly o 6 mil.  a příjmy o 16 mil. Kč.

Hospodaření povšechného sboru ČCE bylo uzavřeno se ziskem 9,7 mil. Kč. Detailněji jsou výsledky popsány ve výroční zprávě za rok 2021.

Účetní závěrka ČCE za rok 2021 je k nahlédnutí zde.

Data za rok 2020 jsou k nalezení zde.