Prohlášení ERC k 400. výročí popravy vůdců českého povstání proti Habsburkům 21. června 1621

17. června 2021

S bolestí si v těchto dnech připomínáme vyvrcholení českého povstání – popravu většinou protestantských vůdců boje za udržení vzájemného respektu a tolerance v zemích Koruny české.

Prohlášení ERC k 400. výročí popravy vůdců českého povstání proti Habsburkům 21. června 1621
17. června 2021 - Prohlášení ERC k 400. výročí popravy vůdců českého povstání proti Habsburkům 21. června 1621

Po téměř dvou stoletích, kdy protestanté a římští katolíci dokázali žít ve společných zemích v respektu a relativním míru, začal zápas, který vyvrcholil Staroměstskou popravou. Zápas o spoluvládu šlechty s panovníkem proti povstávajícímu absolutismu. Zápas nutnosti dorozumívání se různých přístupů k víře i způsobu vládnutí. Tak skončilo období, kdy se ku prospěchu národa vzájemně snášely oficiálně uznávané skupiny nekatolíků s římskokatolickou vládou, reprezentovanou panovníkem i význačnými katolickými rody a římskou církevní hierarchií. Nastoupila vláda absolutistického panovníka jediného vyznání, která vyžadovala poddání se všech vrstev obyvatelstva jedinému způsobu víry, a to římskokatolickému.

S bolestí vyznáváme jako hřích, že vinou našich předchůdců byl v zemích Koruny české zažehnut strašný požár třicetileté války, kdy Evropa v důsledku válečných operací, hladu a nemocí přišla o miliony obyvatel. Výsledkem tohoto v pravdě světového konfliktu nebyly územní zisky, ani vítězství jedné z válčících stran. Na České země krutě dopadla dohoda „cuius regio, eius religio“ bezprecedentní ztrátou množství vynikajících jednotlivců i celých rodů. Nepodařilo se vnést do Evropy zkušenost vzájemné tolerance, kterou lidé v Čechách zakoušeli po dlouhou dobu, toleranci, která se ukázala životaschopná i prospěšná všem stranám.

V současnosti, po 400 letech marných pokusů o dominanci jednoho nad druhými víme, jak je tato tolerance důležitá pro nás, křesťany všech denominací. Zakoušíme, že i názory, které zprvu nemůžeme přijmout, nás v trpělivém rozhovoru mohou posunout kupředu při hledání společné cesty.

Již v listopadu 2020 jsme na místě památné bitvy na Bílé hoře a u smírčího kříže deklarovali, že jediným spojovatelem našeho směřování je Ježíš Kristus. Vzal na sebe naše hříchy vzájemného povyšování a netolerance, abychom mohli jít cestou jeho jednoty, tak jak se modlil ve své velekněžské modlitbě (Jan 17).

Dnes, a stejně tak i v čase který je před námi, chceme společně žít jeho láskou, která přijímá všechny, kdo k němu přicházejí s pokorou. 

Autor prohlášení: Ekumenická rada církví v ČR

Obrázek: Staroměstská exekuce, kresba dle staršího dřevorytu, 19. století (volné dílo, zdroj: Wikipedia)


Pracovní listy připomínají církevní dějiny 17. století

Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference vydaly za poslední rok celkem několik pracovních listů, které srozumitelnou formou shrnují diskusi a různé pohledy na pohnuté církevní dějiny 17. století. Věnují se třicetileté válce, tématu českých exulantů, bitvě na Bílé hoře nebo – právě ten poslední vydaný – připomínce násilně potlačeného českého povstání v roce 1621.

Komise pro české církevní dějiny 17. století vznikla s cílem najít cestu k pochopení tohoto traumatizujícího období našich dějin. Ekumenická spolupráce a vzájemný dialog má otevírat možnosti k porozumění a smíření. 

Důkladné prozkoumání období církevních reforem a nábožensko-politických střetů v raném novověku probíhalo právě do roku 2021. Badatelé se přitom zaměřili na problematická místa českých dějin, jako jsou stavovské povstání, bitva na Bílé Hoře a rekatolizace.

„Je to úsilí, abychom odstranili předsudky, které jsou mezi námi, a pravdivě se dotkli událostí, které nás dovedou k pravdě, neboť jsou vedeny Kristovským směrem. Jde o to, abychom si i díky výstupům z práce komise byli jako křesťané blíž,“ připomněl smysl společného setkávání předseda ERC Daniel Ženatý.

Práce komise je rozdělena do dvou rovin: té odborné (kam spadají publikace, kolokvia, konference…) a výstupů určených pro nejširší veřejnost. Součástí osvěty pro členy církví a širokou veřejnost jsou právě vydávané pracovní listy.

Nejnovější pracovní list najdete ke stažení zde.