Otevíráme druhý běh celocírkevního kurzu pro výpomocné kazatele

17. května 2023

Na podzim 2023 se otevře dvouletý kurz pro laiky, kteří by se chtěli stát výpomocnými kazateli. Kurz v sobě kombinuje teoretickou teologickou průpravu s praktickou částí, ve které si účastníci vyzkouší přípravu a vedení bohoslužeb. Kurz tentokrát otevíráme v Olomouci.

Otevíráme druhý běh celocírkevního kurzu pro výpomocné kazatele
17. května 2023 - Otevíráme druhý běh celocírkevního kurzu pro výpomocné kazatele

Jedná se o dvouletý kurz určený pro laiky, kteří by se chtěli stát výpomocnými kazateli z řad ostatních členů církve.

Kurz bude probíhat od září 2023 do června 2025. Přihlašovat se je možné zde, a to do 15. 9. 2023.

Teoretická část kurzu zahrnuje celkem 15 sobotních setkání (vždy od 10 do 16.30 hodin) během tří semestrů (celkem 1,5 roku). Každé setkání bude obsahovat rozmanité formy práce, důraz bude kladen na interaktivitu (seminární forma, práce ve skupinách, individuální práce). Jednotlivé kurzy povedou vyučující z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. První seminář teoretické části začne 30. 9. 2023 v Olomouci.

Praktická část začne po roce, tedy od podzimu 2024. V rámci ní vypracují účastníci celkem pět kompletních programů bohoslužeb, které následně povedou v domluveném sboru. Bohoslužeb se bude účastnit farář či seniorátní koordinátor, který výstup zhodnotí. 

V každém seniorátu bude k dispozici seniorátní koordinátor, který bude s účastníky komunikovat ohledně průběhu kurzu.

Teoretická část kurzu bude probíhat v Olomouci.

Podmínky úspěšného absolvování kurzu jsou:

 • minimálně 80% účast na vzdělávacích setkáních (tj. alespoň 12 z 15), za absenci vypracovat materiál k tématu,
 • splněné průběžné úkoly (např. seminární práce),
 • příprava a realizace 5 hodnocených bohoslužeb,
 • složení závěrečné zkoušky u Komise pro zkoušení uchazečů o službu výpomocných kazatelů (zde je třeba doporučení staršovstva a seniorátního výboru).

Cena kurzu:

Kurzovné činí 2 000 Kč za rok od každého účastníka, příspěvek sboru, který „studenta“ vysílá, pak 3000 Kč ročně. Zbytek je financován z celocírkevního Fondu pro přípravu ke kazatelské službě a další vzdělávání kazatelů.

Termíny setkání prvního cyklu:

 • 30. 09. 2023 – Biblistika: Starý Zákon, Nový Zákon (prof. M. Prudký, doc. J. Mrázek)
 • 21. 10. 2023 – Biblistika: Starý zákon, Nový Zákon (prof. M. Prudký, doc. J. Mrázek)
 • 4. 11. 2023 – Biblistika: homiletická exegeze (prof. M. Prudký, doc. J. Mrázek)
 • 18. 11. 2022 – Systematická teologie pro kázání (Bible, Bůh, člověk, soteriologie) (prof. Jan Štefan)
 • 2. 12. 2023 – Etika pro kázání (otázky spravedlnosti, partnerství, bioetiky, politiky, médií) (dr. J. Zámečník)

Další termíny jsou orientační. Změna je možná. Jarní termíny budou stanoveny na začátku září 2023.

 • 17. 2. 2024 – Homiletika
 • 2. 3. 2024 – Homiletika
 • 23. 3. 2024 – Liturgika
 • 27. 4. 2024 – Liturgika
 • 10. 5. 2024 – Zpěvník
 • 28.09. 2024 – předdějiny a dějiny ČCE
 • 12. 10. 2024 – současná podoba ČCE
 • 26. 10. 2024 – ČCE v ekumeně
 • 16. 11. 2024 – křesťanství a jiná náboženství
 • 30. 11. 2024 – církevní zřízení a řády

Během druhého roku kurzu účastník připraví a vykoná pětkrát bohoslužby podle času a místa zadaného seniorátním koordinátorem.