Nepřehlédněte: nabízíme vzdělávací stipendia

26. srpna 2022

Nabídka stipendií pro duchovní, zaměstnance církve i laické členy ČCE zahrnuje podporu různých oborů (teologie, medicína, učitelství, informatika, lidské zdroje, finance, hudba, ekologie, anglický jazyk, sociální práce, genderová studia, rozvoj...). Studium lze absolvovat v Česku či kdekoliv v zahraničí. Nejbližší první (konzultační) krok pro žadatele je třeba učinit do 5. září 2022.

Nepřehlédněte: nabízíme vzdělávací stipendia
26. srpna 2022 - Nepřehlédněte: nabízíme vzdělávací stipendia

Evangelická luterská církev v USA (ELCA) nabízí opět naší církvi stipendia na studium. Záměrem stipendijního programu International Leaders Program je budovat odbornou kapacitu vedoucích pracovníků v církvi, to vše v souladu se strategickým plánem podpořené instituce, v našem případě tedy Českobratrské církve evangelické (ČCE).

Stipendijní program počítá s podporou různých oborů, vedle teologie je to medicína, učitelství, informatika, lidské zdroje, finance, hudba, ekologie, anglický jazyk, sociální práce, genderová studia, rozvoj a mnoho dalších. Studium lze absolvovat u nás či kdekoliv v zahraničí a nemusí být v angličtině.

Žadatel má mít doporučení synodní rady a po dokončení studia by měl své nově nabyté znalosti a dovednosti zúročit v některé z vedoucích rolí v církvi (ať už jako zaměstnanec nebo dobrovolník na různých církevních úrovních).

Pozor, nejbližší první (konzultační) krok pro žadatele je třeba učinit do 5. září 2022.

Možná stipendia jsou:

 • dlouhodobá: pro jednotlivce v akademických studijních programech, které trvají 12 měsíců nebo déle buď v domovské zemi žadatele, v blízkém okolí nebo i v jiné části světa (například v USA)
 • krátkodobá: pro jednotlivce, kteří hledají studijní programy kratší než 12 měsíců
 • sabbatical: pro vyučující, profesory či pedagogy, kteří chtějí během volna vyučovat v nějaké instituci v jiné části světa

Další důležité informace:

 • podpořené studium může začít nejdříve v červnu 2023
 • ČCE může podat až tři žádosti, v případě, že jich bude víc, uvede pořadí priorit
 • podáním žádosti o stipendium ELCA a přijetím tohoto stipendia se žadatelé zavazují po jeho ukončení sloužit ve své církvi
 • podobně se i vysílající církev zavazuje poskytnout příjemci stipendia vedoucí pozici (placenou nebo dobrovolnickou), kde bude možno využít získané dovednosti; samozřejmě je nutno přitom vzít v úvahu specifika jednotlivých církví
 • všechny informace (Guidelines) ke stažení v angličtině v PDF tady

Kritéria výběru:

 • soulad záměru projektu s prioritami strategického vedení vysílající církve (jde o nejdůležitější kritérium) – lze vyjít ze Strategického plánu ČCE
 • závazek ke službě – žadatel se zavazuje, že bude po ukončení programu sloužit ve své církvi a církev se zavazuje, že žadateli poskytne příležitost k vedení
 • kvalita žádosti – aby žádost byla úspěšná, je třeba ji vyplnit jasně a srozumitelně a je třeba doložit všechny potřebné přílohy
 • potenciál vedení – je třeba doložit, že žadatel již byl nebo se chystá být ve vedoucí pozici v církvi
 • regionální vyváženost – program usiluje o vyváženost napříč regiony
 • genderová vyváženost – nejméně polovina stipendií bude poskytnuta ženám
 • místo studia – program upřednostňuje uchazeče, kteří plánují studovat ve svých domovských zemích nebo v jejich okolí
 • náklady – rozpočet stipendia je omezený a nemůže podporovat všechny, kdo se o něj uchází; v případě rovnosti faktorů pro výběr uchazeče dostane zpravidla přednost žádost s nižšími celkovými náklady

Postup a termíny:

Protože jde o výzvu s velmi časným termínem online podání v angličtině (15. 10. 2022) a s omezeným počtem žadatelů, je nutné:

 • nejpozději do 5. 9. 2022 se spojit a možné stipendium pro sebe či jiné osoby konzultovat s vedoucím ekumenického oddělení ÚCK Pavlem Hanychem (hanych@e-cirkev.cz nebo 608 880 579);
 • následně poslat do 15. 9. 2022 na hanych@e-cirkev.cz krátký popis projektu v rozsahu tří odstavců;
 • projekt následně ekumenické oddělení předloží synodní radě ke schválení na jejím zasedání 20. 9. 2022;
 • pokud bude projekt schválen, napíše žadatel v angličtině v online systému do 15. 10. 2021 projekt celý (z naší zkušenosti není nutné, aby projekt byl napsán vybroušenou angličtinou – určitě si na psaní troufněte, rádi vás podpoříme);
 • vzhledem ke specifikům programu nás, prosíme, vždy kontaktujte, než se pustíte do jeho příprav; rádi pomůžeme.

O Evangelical Lutheran Church in America (ELCA):

Evangelická luterská církev v USA už více než třicet let spolupracuje se svými partnerskými církvemi a institucemi po celém světě a pomáhá poskytovat vzdělávací příležitosti pro zavedené a začínající pracovníky ve vedoucích pozicích. Českobratrská církev evangelická je partnerskou církví ELCA od r. 2018, proto je k tomuto programu už po několikáté přizvána.