Krakov přivítá Valné shromáždění Světového luterského svazu

8. září 2023

Tématem setkání, které se koná od 13. do 19. září 2023 v polském Krakově, je „Jedno tělo, jeden Duch, jedna naděje“. Hlavní projev přednese Tomáš Halík.

Krakov přivítá delegáty Valného shromáždění Světového luterského svazu
8. září 2023 - Krakov přivítá Valné shromáždění Světového luterského svazu

Více než tisíc účastníků z celosvětového luterského společenství se v nadcházejícím týdnu sejde v polském Krakově, kde bude zahájeno 13. Valné shromáždění Světového luterského svazu (Lutheran World Federation – LWF). Setkání, které se koná od 13. do 19. září, je nejvyšším rozhodovacím orgánem LWF. Má mimo jiné za úkol zvolit nového předsedu a Radu a určí směr, kterým se bude celosvětové společenství v příštích letech ubírat.

Jedno tělo, jeden Duch, jedna naděje

Tématem shromáždění je „Jedno tělo, jeden Duch, jedna naděje“. Motto odkazuje na biblický verš z epištoly Efezským (4, 4) a zdůrazňuje význam jednoty v církvích a společnostech s cílem zacelit rozdělení a překonat rostoucí polarizaci. Řečníci se zamyslí nad některými hlavními výzvami naší doby a položí si otázku, jak mohou být církve posly naděje a věrohodnými svědky evangelia ve svých rozmanitých regionálních kontextech. Shromáždění má také tři dílčí témata: Duch svatý tvoří, Duch svatý usmiřuje, Duch svatý obnovuje. Ty pomohou delegátům interpretovat hlavní téma ve světle Boží stvořitelské, usmiřující a proměňující lásky.

52764347112_2c079b75dd_k
Na snímku: generální tajemnice LWF Anne Burghardtová během evropského přípravného setkání ve Velké Británii (březen 2023)

„Na shromáždění v Krakově se sejdou církve z 99 zemí světa. Více než tisíc účastníků z různých místních kontextů se setkává a zakouší, co to znamená být ‚jedno v Kristu‘. Budeme uvažovat a modlit se, sdílet společné starosti s cílem rozlišit, kam Duch vede naše církve a jak jsme povoláni být posly naděje pro svět,“ uvedla generální tajemnice LWF Anne Burghardtová.  

LWF je největším denominačním svazem luterských církví na světě. Členskými církvemi z Česka jsou Slezská církev evangelická augsburského vyznání a Českobratrská církev evangelická (ČCE). Za ČCE se Valného shromáždění účastní dosavadní členka Rady LWF Olga Navrátilová, synodní senior Pavel Pokorný a Daniela Hamrová, která v ČCE pečuje o zahraniční agendu a ekumenické vztahy.

52766369282_59426b304b_k

52766905801_52b581ab31_k

52765295835_49af83a93f_k

 Záběry z evropského přípravného setkání ve Velké Británii (březen 2023); na snímcích mj. delegáti ČCE Pavel Pokorný a Olga Navrátilová 

Setkání se po téměř 40 letech vrací do střední Evropy

Do Polska již začali přijíždět delegáti na tři oddělená setkání: mužů, žen a mládeže. Tato setkání předchází samotnému valnému shromáždění a mají za cíl definovat priority a připravit účastníky, kteří se předchozích shromáždění neúčastnili. Konají se od 8. do 11. září v Krakově a ve městech Vratislav a Wisla.

Třinácté valné shromáždění pořádá Evangelická církev augsburského vyznání v Polsku. Po budapešťském shromáždění v roce 1984 se bude jednat teprve o druhé takovéto shromáždění ve středo- a východoevropském regionu LWF.

52736270045_0055fdc04b_k

Polská ECAV je menšinová církev v převážně katolické zemi, je zakládajícím členem LWF a čítá přibližně 61 000 členů. Po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 spolupracuje s mnoha dalšími církvemi a organizacemi při řešení potřeb statisíců uprchlíků, kteří před konfliktem utíkají.

Během přivítání delegátů v Krakově biskup pořádající církve Jerzy Samiec připomněl, jak se jeho denominace v uplynulém roce každou neděli modlila za členské církve LWF na celém světě. Cílem bylo, jak řekl, „dozvědět se více o našich bratrech a sestrách v různých regionech, ale především budovat skutečné společenství v Kristu způsobem, který je naplněn láskou, respektem a porozuměním. Jsem rád, že mohu účastníky shromáždění přivítat v Polsku, a modlím se, aby nás vzájemné setkání proměnilo.“

Hlavní projev přednese Tomáš Halík

Shromáždění bude zahájeno v moderním kongresovém centru ICE v Krakově bohoslužbou, jejíž součástí bude i kázání 34leté reverendky Evangelické luterské církve v Surinamu Danielle Dokmanové.

Hlavní projev přednese český římskokatolický kněz, spisovatel a profesor sociologie Tomáš Halík, známý svou prací o náboženské svobodě a mezináboženských vztazích.

52735329237_a089d5c548_k

52736106379_3eb9569f9a_k

52736340503_4f212175ee_k

52736275905_24356f01dd_k

52736275585_bf7cf89474_k

13. valné shromáždění Světového luterského svazu v Krakově (září 2023). Moderní kongresové centrum ICE, ve kterém se uskuteční všechna hlavní jednání

Jedním z důležitých bodů shromáždění bude také návštěva nedalekého památníku a muzea Osvětim-Březinka, včetně chvíle modlitby a rozjímání na závěr návštěvy.

V Krakově budou přítomni ekumeničtí delegáti z mnoha různých církví a organizací, aby zdůraznili význam partnerství v teologii, v humanitární a diakonické práci. Lze očekávat, že součástí jednání budou i aktuální témata, kterými se společenství LWF dlouhodobě zabývá – např. válka na Ukrajině či otázky lidských práv nebo změn klimatu a klimatické spravedlnosti. Valné shromáždění k zásadním tématům obvykle vydává veřejná prohlášení. 

Nedílnou součástí valného shromáždění budou každodenní bohoslužby přímo v místě konání. Zatímco nedělní bohoslužby v neděli 16. září proběhnou v odlišném formátu. Delegáti se totiž svou účastí připojí ke sborům a farnostem v jižním Polsku i v sousední České republice a na Slovensku, aby se zúčastnili bohoslužeb a setkali se s místními luterskými sbory.

LWF_13thAssemblyHorizontalLogoRGB_SecondaryENG


Kontext

  • Světový luterský svaz je celosvětové společenství 149 církví luterské tradice, které dohromady zastupuje více než 77 milionů křesťanů v 99 zemích. Valná shromáždění (VS) se konají každých šest až sedm let a stanovují vizi a pracovní priority společenství. V Krakově se očekává přibližně 355 oficiálních delegátů. Kromě nich se zúčastní také zástupci přidružených členských církví, ekumeničtí hosté, oficiální řečníci, konzultanti, účastníci ex officio, dobrovolníci a zaměstnanci LWF.
  • Delegáti rozhodují nejen o obsahu práce LWF, ale zabývají se také otázkami, které se týkají členských církví, a slaví bohoslužby na oslavu pospolitosti a kulturní rozmanitosti. Jako nejvyšší rozhodovací orgán má VS na starosti zajištění dodržování Ústavy, volbu nového vedoucího týmu, schvalování zpráv, vyjadřování se k otázkám ovlivňujícím život a svědectví členských církví a rozhodování o obecném směřování pro následující období.
  • Mezi zasedáními VS řídí běžný chod společenství volená Rada LWF, která se schází zpravidla jednou do roka. Členkou Rady je od roku 2017 také delegátka ČCE a vůbec první Češka v Radě LWF Olga Navrátilová, která byla zvolena na 12. valném shromáždění v namibijském Windhoeku.
  • Světový luterský svaz byl založen v roce 1947 ve švédském Lundu a jeho činnost tehdy stála a stále stojí na čtyřech pilířích: Pomoc potřebným, společný závazek v misii, společný teologický závazek a společný závazek k jednotě církve.
  • Členské církve sdílejí společné luterské dědictví, které se utváří v různých kontextech, v nichž zakoušejí osvobozující Boží milost a svědčí o ní. Jako církve v plném společenství se vzájemně podporují a doprovázejí v duchu vzájemnosti a solidarity, když společně pracují na Božím poslání.
  • Ústřední kancelář společenství LWF sídlí v Ekumenickém centru v Ženevě ve Švýcarsku, ale někteří pracovníci pracují také ze svých domovských zemí nebo v regionálních kancelářích.
  • Ve vedení LWF je od 1. listopadu 2021 generální tajemnice LWF Rev. Anne Burghardtová, farářka Estonské evangelicko-luterské církve. Od roku 2017 je prezidentem LWF arcibiskup Dr. Panti Filibus Musa, který je zároveň hlavou Luterské církve Kristovy v Nigérii.
  • Jádrem činnosti LWF je tzv. povolání žít a pracovat společně jako společenství církví v pokračující reformaci. To však není statický stav ani není cíl sám o sobě: členské církve LWF žijí a pracují společně, odpovídají na Boží volání a podílejí se na Božím poslání ve světě. Tím se vzájemně podporují v tom, aby vydávaly živé svědectví ve svých různých kontextech a pracovaly pro lidskou důstojnost, spravedlnost a mír.

Zdroj: redakce/Daniela Hamrová; LWF/lutheranworld.org/2023.lwfassembly.org; foto: LWF/Albin Hillert 

Zajímá vás dění v církvi?

Máte rádi celocírkevní akce? Chcete vědět o akcích v Bělči, Chotěboři či jinde? Jezdíte na akce pro laiky nebo pro rodiny s dětmi?
Nechte si na svůj e-mail zasílat informace, které vás zajímají.