Bible, Korán a rabínská literatura

17. prosince 2021

Článek Mikuláše Vymětala pro Revui SKŽ, 2016

Křesťanský kazatel, rabínská literatura a Korán

Karel Barth se údajně jednou vyjádřil, že křesťan má číst Bibli a noviny. Noviny se však mají interpretovat z Bible. Noviny v Barthově době zásadně ovlivňovaly veřejné mínění. Jenže dnešní noviny se často zaobírají především líbivými tématy a pojímají je bulvárně. Čtení Bible, která jde do hloubky, a novin, které kloužou po povrchu, je pak těžké s kloubit. V Barthově době se navíc zdálo, že všechna náboženství s výjimkou křesťanství jsou na pokraji zániku. Dnes však zažívají mohutný commerback. A tak se křesťané dnes mnohem více než v Barthových dobách potkávají s muslimy a vnímají intenzivněji i Židy. Pro pochopení Bible v kon textu dnešního světa je tedy třeba kromě novin číst i Korán a rabínskou literaturu (Talmud a Midraše, výklady Písma). Navíc mají jak Korán, tak i rabínská literatura s Biblí mnoho společného tvoří, každé v jednom z „náboženství knihy“, zakládající které mají pro víru prvořadou důležitost. Rabínská literatura je v židovství chápána jako Ústní Tóra, doplňující Tóru písemnou a tvořící obdobu Nového zákona. Korán má pro muslimy stejnou „funkci“ jako Kristus pro křesťany je pro ně přímým Božím zjevení m. Křesťané však při četbě Koránu i rabínské literatury nesmí pustit ze zřetele, že každá náboženská tradice má na své svaté spisy a na jejich výklad přednostní právo, protože jen ona podle nich také naplno žije. Jen pro věřící toho náboženství, pro něhož jsou náboženské spisy svaté, mu jsou základním pramenem, pro ty ostatní tvoří maximálně byť inspirativní a podnětný doplněk vlastních svatých spisů, který jim může pomáhat k jejich hlubšímu pochopení. V čem tedy může být Korán a rabínská literatura inspirací pro křesťany?

Společná témata

Rabínská literatura je těsně spjatá s Hebrejskou Biblí, která tvoří i pro křesťany převážnou většinu jejich Bible (asi 80 % rozsahu). Dílem Hebrejskou Bibli vykládá, dílem pomocí ní dokládá svou vlastní halachickou diskusi. V tom tvoří určitou obdobu ke křesťanské patristické literatuře, ale i ke spisům dalších náboženských myslitelů v katolické, evangelické i ostatních křesťanských tradicích. Židovská tradice je ale na té křesťanské skoro úplně nezávislá (o stopovýc h dokladech polemiky s křesťanstvím v rabínské literatuře si mohli čtenáři přečíst v minulém čísle Revue SKŽ). Právě ta nezávislost a vlastní vykladačské přístupy ke stejným textům mohou být pro křesťany velmi inspirující a ukazovat jim, jak zásadně jinak a přece také dobře se dá biblický text chápat.
Naopak Korán po svém zpracovává některá témata z celé křesťanské Bible i některé nejstarší části rabínské literatury (muslimové mají na vznik Koránu jiný názor). Bible s Koránem tak mají společné mnohé p ostavy i mnohá témata v Koránu se dočteme ledacos zajímavého o stvoření světa, Mojžíšovi, Ježíšovi i Panně Marii, jejíž panenské početí Korán také uznává. Korán nám tedy dokládá, jakou další cestou se biblické texty úspěšně vydaly.

Odlišnosti

Pro dobr é pochopení textu je důležité uvědomit si jeho žánr a kontext, v náboženském čtení také výklady představitelů toho náboženství, jemuž text patří. Korán i rabínská literatura mají největší platnost v originále, v němž byly sepsány v arabštině, hebrejštině a aramejštině. Překlady těchto textů jsou již také určitými výklady, které se zákonitě musí poněkud vzdálit od původního smyslu textu. To ostatně platí i pro křesťanskou Bibli.
Korán svým rozsahem představuje přibližně rozsah Nového zákona, rabínská literatura naopak svými tlustospisy představuje celou knihovnu.
Korán je psán v pozoruhodném, v podstatě nepřekonatelném jazyce, pulzující mezi prózou a poezií. Stává se tak normou vysoké arabštiny. Hebrejská Bible spolu s rabínskou literaturou v zásadní mí ře umožnily zázrak vzkříšení hebrejštiny jako živého jazyka přibližně před sto lety. V křesťanské Bibli tuto jazykově kulturotvornou funkci převzaly překlady do latiny (Vulgáta), v evangelické tradici i do národních jazyků (kralický, německý Lutherův a a nglický překlad krále Jakuba).

Jak je možné používat rabínskou literaturu a Korán pro výklad křesťanské Bible?

V češtině máme dostupné již poměrně velké množství překladové i nově vzniklé literatury o V češtině máme dostupné již poměrně velké množství překladové i nově vzniklé literatury o židovství i islámu. Pro naše téma jsou důležité texžidovství i islámu. Pro naše téma jsou důležité texty, buď přímo překládající náboženské texty ty, buď přímo překládající náboženské texty judaismu a islámu, nebo je užívající a komentující. Pramenných překladů není tak mnoho judaismu a islámu, nebo je užívající a komentující. Pramenných překladů není tak mnoho –– do do češtiny máme přeložen Korán, některé části Mišny (traktát Pirkej Avot v Noskově překladu), a poté češtiny máme přeložen Korán, některé části Mišny (traktát Pirkej Avot v Noskově překladu), a poté rozličné vybrané kusy rozličné vybrané kusy rabínské literatury v různých sbírkách. Celý Talmud byl přeložen jen do rabínské literatury v různých sbírkách. Celý Talmud byl přeložen jen do několika jazyků (moderní hebrejštiny, angličtiny, němčiny, francouzšiny). V hebrejštině a angličtině několika jazyků (moderní hebrejštiny, angličtiny, němčiny, francouzšiny). V hebrejštině a angličtině je také dostupný po internetu. V češtině máme z obou talmudů (Babylónského a Jeruzaje také dostupný po internetu. V češtině máme z obou talmudů (Babylónského a Jeruzalémského) i lémského) i midrašů přeložené jen části, publikované např. v knihách Abrahama Cohena (Talmud pro každého), midrašů přeložené jen části, publikované např. v knihách Abrahama Cohena (Talmud pro každého), Jiřího Langera (Talmud Jiřího Langera (Talmud –– ukázky a dějiny), Petra Slámy (Tanu rabanan), v převyprávěné podobě, ukázky a dějiny), Petra Slámy (Tanu rabanan), v převyprávěné podobě, soustředěné na jednotlivé postavy, také Elieho Wiesela soustředěné na jednotlivé postavy, také Elieho Wiesela (Talmud (Talmud –– portréty a legendy). Obsáhlý portréty a legendy). Obsáhlý úvod do rabínské literatury najdeme v knize Gúvod do rabínské literatury najdeme v knize Güüntera Stembergera Talmud a midraš, stejně jako ve ntera Stembergera Talmud a midraš, stejně jako ve zmíněné Slámově čítance.zmíněné Slámově čítance.

Bible, Korán a rabínská literatura