Dopis synodní rady sborům

15. října 2020

Sestry a bratři v Kristu, přátelé, v čase Díkčinění za úrodu si připomínáme, jak mnoho nám Bůh dává. A v téže době, kvůli úzkosti z nemoci covid-19, přicházíme o mnohé, nač jsme byli zvyklí.

Dopis synodní rady  sborům
15. října 2020 - Dopis synodní rady sborům

V důvěře v Boží péči o své stvoření myslíme na ty, kdo v těchto dnech s nemocí bojují. Na ty, jejichž nejbližší zemřeli. Myslíme na sbory naší církve, jak se ve svých podmínkách vyrovnávají se situací nouzového stavu.

Povzbuzujeme vás všechny, kdo společenství sboru tvoříte. Faráře a farářky, kurátory a kurátorky, presbytery a presbyterky, spolu s nimi i vás všechny, kdo máte svůj sbor i celou církev Kristovu rádi. Ať vás Duch svatý posiluje v hledání, jak evangelium šířit dál a dál, jak udržet kontakt s každým členem sboru, jak mírnit samotu těch, kdo ji tíživě prožívají.

Podporujme úsilí těch, kdo v čase omezení a zákazů povzbuzují sebe i ostatní, přinášejí naději vzdor šířící se nemoci.

Povzbuzujme se navzájem nadějným slovem o tom, že opouštěním stávajících zvyklostí nekončí zázrak života, že změnou dosud obvyklého způsobu života se příchod Božího království nepřibrzdí, ani nezastaví.

Hledejme v těžké situaci lásku, naději, víru; přejme je sobě, svým blízkým a milým, i lidem za hranicemi rodin a sborů.

 

A především se modleme za:
nemocné
umírající
ty, kterým zemřel blízký člověk
pracovníky ve zdravotnictví, Diakonii, Charitě, sociálních službách
ty, kdo o nemocné pečují doma
pracovníky církví, kteří šíří naději evangelia do míst, kde naděje chybí
ty, kdo povzbuzují sebe i ostatní vzdor šířící se nemoci
žáky, studenty, jejich rodiče, učitele
své rodiny, své blízké a přátele, i sami za sebe
trpící v uprchlických táborech
trpící a vězněné v zemích, kde vládne strach a násilí.
To vše v naději, že Kristus zvítězil nad smrtí. A proto – ať žijeme či umíráme – ani zlá nemoc nezruší jeho vztah k nám.

 

Daniel Ženatý, synodní senior
Vladimír Zikmund, synodní kurátor
Pavel Pokorný, I. náměstek synodního seniora
Jiří Schneider, I. náměstek synodního kurátora

Ondřej Titěra, II. náměstek synodního seniora
Eva Zadražilová, II. náměstkyně synodního kurátora