Modlitba pro tento týden

Věříme v sílu modlitby. Obracíme se v ní k Bohu s důvěrou, že ji slyší. Můžeme se při ní na dálku spojit a přidat za ni tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou modlitbou Páně. Každé pondělí.

 

256855706_2951491781769988_7044201837171314540_n

17.1.

Drahý Bože,
modlím se k tobě dnes s pokorou v duši a s nadějí v srdci.

Chci ti poděkovat. Díky ti, že jsme mohli vstát do nového týdne, díky ti za první pracovní den a díky, že jsme se mohli v pořádku vrátit domů.

Prosím, dohlédni na ty, kteří nemají možnost pracovat nebo se nemají kam vrátit. Pohlídej ty, kteří jsou pronásledování a nemůžou v bezpečí strávit večer s rodinou. Buď dnes s dětmi bez rodičů a obejmi je ve své náruči.

Pane, dej, ať máme rozum v srdci a srdce v rozumu, otevři naše oči a nech nás vidět krásu, kterou jsi nám daroval. -Ranní slunce a zpěv ptáků, dobré jídlo a úsměv člověka. Dej nám sílu tuhle krásu odhalovat ostatním a veď naše kroky k pomoci potřebným a uvědomělému, bezpečnému chování. Dej nám schopnost být vděční za každou maličkou krásu na tomhle světě a těm, kteří kolem sebe mají hlavně utrpení a strach, vetkni do srdce naději.

Pane, na světě je mnoho utrpení, nenávisti a bolesti. Sami je ani nejsme schopni najednou pojmout. Prosíme, dohlédni tam, kam my nevidíme, pomoz tam, kde my už nemůžeme nebo nevíme jak na to.

A střež náš křehký spánek, ať zítra plní síly můžeme jít znovu za prací - "sobě k radosti, ostatním k užitku a Tobě k oslavě."

Modlitbu připravila Ráchel Konvalinková, 20 let, studentka, Brno


10.1.

...jsme zase znova v novém kalendářním roce. Ale já si stále nezvykl na to, co přinesl ten loňský. V lidmi vytvořeném kalendáři se střídá rok za rokem. Ale co mne tíží, tu se mnou zůstalo.
A ty? Jsi stále mým blízkým, milujícím přítelem. Jako bys však odjel někam daleko za obzor, přes nějž není vidět. Občas mi od tebe chodí z té dálky dopisy - pravdou je, že jim ale málokdy rozumím.
Přesto dál doufám v jedno: Až se k nám z cest vrátíš, zastav se i u mě, prosím, "na kus řeči". Anebo i na dva. Já tu čekám.
 
Modlitbu připravil Alexander Koukol, 19 let, student, Nymburk

3.1.

Pane,
Děkuji ti za nové lidi, které jsem měla možnost v uplynulém roce potkat a za příběhy, které jsem s nimi mohla prožít.
Děkuji za krásné Vánoce, které jsem mohla prožít s rodinou a se všemi blízkými.
Děkuji za jídlo a pití, děkuji za hudbu i za vše ostatní, co mi přineslo a stále přináší radost.
Děkuji ti, že příroda přežila naše bláznění s ohňostroji.
Prosím tě, aby lidé byli rozumní a přestali ohňostroje zapalovat. Prosím tě za všechny, kteří nemohli strávit svátky ve svých domovech, prosím tě, aby nový rok proběhl v klidu a aby nás v něm už přestal sužovat covid-19.
 
Modlitbu připravila Zuzana Nová, studentka, 16 let, Jindřichův Hradec

27.12.

Pane Bože,
vstupujeme do posledního týdne tohoto roku a chceme Ti za něj poděkovat.
Děkujeme za věci, které jsme v něm dostali. Děkujeme za každý den, který jsi nám dal. Děkujeme za každý úsměv, který jsme dostali od druhých. Chceme ale poděkovat i za všechno, co jsme museli v tomto roce opustit, o co jsme přišli.
Děkujeme za všechny chvíle prožité s blízkými, které jsme ztratili.
Děkujeme za radost z věcí a vztahů, o které jsme přišli.
Prosíme tě, ať stojíme vždy tam, kde je naše místo. Prosíme, používej naše ruce ke svému dílu.
Ať naše prosby o planetu Zemi přetavíme v konkrétní činy na její uzdravení. Ať naše prosby za druhé proměňujeme v konkrétní pomoc.
Prosíme tě o schopnost slyšet Tvůj hlas a stát tam, kde máme být.
Děkujeme ti, že s námi neztrácíš trpělivost.
Amen.
 
Modlitbu připravil Martin Balcar, vedoucí tajemník Ústřední církevní kanceláře, 45 let, Praha.20.12.

Pane, Bože dobrého začátku,
řekl jsi, stvořil, chtěl dobré,
jako pevné držení se za ruce při cestě do neznáma,
jako povzbuzující posilu nohám při návratech domů,
jako pevnou záštitu v přeháňkách, otřesech a bouřích,
jako něžné objetí v náruči,
jako lásku, která dává a sebe dává,
dej, ať se v nás denně otiskne.
Amen.

Modlitbu připravila Jana Trefilová, výpomocná kazatelka, 46 let, Jablůnka. (Modlitba byla publikována v novém Evangelickém zpěvníku.)


13.12.

Milosrdný Bože,
děkujeme Ti za Tvou přítomnost v našich životech. V tento adventní čas si člověk více uvědomuje význam, který má víra v Tebe a Tvého Syna.
Dej nám potěchu z maličkostí, které rádi přehlížíme, sílu do každodenních i mimořádných výzev, tam kde nestačí naše síly, dej nám pak naději.
Prosíme Tě, Pane, učiň nás nástrojem své lásky. Kéž se nynější období očekávání pro nás stane příležitostí k oslavě života a právě Tvé lásky, kterou nám dáváš poznat, která nám dá sílu a naději projít temnotami doby.
Amen.

Modlitbu připravil Radovan Gaudyn, presbyter, 25 let, Teplice.

 

6.12.

 
Náš Pane, Bože a Otče,
je advent a my už už cítíme, že přicházíš. Do našich domovů i do našich srdcí.
Je to čas příprav na veliký příchod našeho Pána Ježíše Krista, který vchází do tohoto ušmudlaného světa, který je zahalen stínem sváru, nevraživosti a sobectví, vnést své Světlo.
Vyznáváme, že jsme toho mnoho pokazili. Vyznáváme, že jsme ublížili, způsobili bolest, úzkost, trápení. Vyznáváme, že jsme dlužníky, a to nejen ve vztahu k lidem, sami k sobě, ale především k Tobě. Vyznáváme, že jsme nedokázali odpustit, přestože Ty nás učíš, abychom odpouštěli. Litujeme toho a prosíme o Tvé odpuštění.
Vyznáváme, že jedině Tvoje spásná moc nás může uzdravit a že sami se zachránit nedokážeme.
Prosíme Tě, přijmi nás i s naší slabostí, s naší nedostatečností, ušpiněné, upocené, zoufale se pinožící, chabé a pochroumané.
Prosíme Tě, přijmi nás a odpusť nám. Zalij nás svou milostí, v níž máme naději. Obdaruj nás svým svatým Duchem, abychom byli vytrvalí v Tvém následování.
Pane, jsme v polovině postního období. Prosíme Tě, smiluj se nad námi, abychom mohli projít i zbylým adventním časem a radovat se z narození našeho Spasitele, kterého jsi nám seslal, a jehož druhý příchod s nadějí vyhlížíme.
Milosrdný Bože, který jsi všechno stvořil, ujmi se nás, ať poznáme Tvoji moc a dobrotu, a dej nám sílu, abychom mohli být Tvými dobrými služebníky.
O to Tě prosíme skrze Tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen.
 
Modlitbu připravila: Adéla Rozbořilová, šéfredaktorka Českého bratra, 28 let, Vanovice

29.11.

Uf, už jsme v tom zase... Máme tu další covidovou vlnu. Jsem z toho střídavě sklíčený, netečný nebo naštvaný.
Pane,
vnímám, že ostatní jsou na tom často podobně. Prosím Tě tedy:
Osvětluj nám svou naději, abychom mohli dál jít.
Znovu v nás probouzej soucit k lidem, kteří jsou v ohrožení života, zdravotníkům, kteří o ně pečují, k těm, kteří se dostávají do těžké existenční situace, a všechny blízké těchto lidí. Posiluj naši vůli jim pomáhat.
Uč nás trpělivosti a laskavosti, tak jako Ty jsi trpělivý s námi a laskavý k nám.
Bojím se taky, že při tom všem zapomínáme na jiné sociální problémy. Dávej nám moudrost chápat jejich příčiny a sílu s nimi něco dělat. Je toho tolik, že je z toho úzko. Pomáhej nám zůstat střízliví, abychom věděli, na co stačíme. Stůj při nás a drž nás, Pane.
Amen.
 
Modlitbu připravil: Jakub Trusina, student evangelické teologie, 27 let, Pardubice

22.11.

Milosrdný Bože,
děkujeme Ti za to, že se k nám skláníš a povoláváš nás, abychom na svých rozličných cestách následovali příkladu Tvého Syna, Ježíše Krista.
Prosíme Tě o moudrost a odvahu a Tvého Ducha pro všechny úkoly, které nás čekají na místech, kde pracujeme a sloužíme.
Přimlouváme se za všechny, kteří trpí nesvobodou, válkami a nepokoji, ukaž nám, jak nezůstat lhostejní a najít způsob, jak jim – blízkým i dalekým – pomáhat.
Prosíme za ty, kdo vládnou v naší zemi, ať umějí přijímat moc spíše jako příležitost ke službě než k sebeprosazení, prosíme za moudrost pro ně.
Prosíme Tě za nemocné, aby došli úlevy, za osamocené, aby nezůstali sami, přimlouváme se za ty, kdo o ně pečují, aby neztráceli sílu a naději.
Myslíme na ty, kdo jsou někdy ustaraní a unavení péčí o církevní provoz, dávej nám všem radostné srdce a oči a uši otevřené pro potřebné mezi námi i okolo nás.
Prosíme o to, aby společenství našich sborů byla otevřena všem příchozím, aby naše sbory, střediska Diakonie i školy byly místem naděje opírající se o víru a lásku.
Prosíme Tě za Tvou církev v naší zemi i kdekoliv na světě, dávej jí svého svatého Ducha, zbavuj ji strachů, pomáhej nám křesťanům být věrohodnými svědky o Tobě a Tvé lásce.
Amen.

Modlitbu připravili: Jana Šarounová a Jiří Schneider, náměstkyně synodního kurátora a synodní kurátor Českobratrské církve evangelické (jako přímluvná modlitba zazněla 20.11.2021 v Brně na zvláštním zasedání synodu ČCE, při kterém byla do funkce uvedena nová synodní rada ČCE)


15.11.

Hospodine,

už dlouho jsem se necítila tak prázdně, jako tento týden. Tu prasklinu, která se mnou táhla jako bezedná průrva, bylo těžké překonat. Nestačila jsem na to svými silami, ptala jsem se Tebe, co s tím.

A Tys mlčel…

Ale došlo mi, že to ticho jsem vlastně potřebovala.
Ticho po dnech plných připomínek, co mám ještě udělat, co nestíhám, co nezvládám.
Ticho, ne rozpačité nebo vyčítavé, ale všeobjímající a živé.
Ticho, které přináší zklidnění a nové nápady.
Ticho, ve kterém jsi mi ukázal, že mám změnit perspektivu. Nezkoumat prázdnotu, ale uvažovat, čím dobrým můžu vzniklý prostor zaplnit.

A tak Ti dnes chci děkovat za všechno, co jsem vymyslela.

Děkuji za novorozené děti, které v sobě snoubí křehkost a sílu života zároveň.
Děkuji Ti za dobré mezilidské vztahy, za lásku mezi přáteli, partnery, rodiči, dětmi, církvemi a jednou snad všemi lidmi na světě.
Děkuji Ti za životní prostor, který jsi každému z nás a nám všem dohromady dal.
Děkuji Ti za rozum a za to, že nám ukazuješ, jak ho moudře využívat.
Děkuji za všechna Tebou stvořená zvířata a za přírodu, kterou naštěstí nikdy úplně nezkrotíme.
Děkuji i za smrt, bez které by se člověk jen těžko učil pokoře.
Děkuji za Tvé mlčení, díky kterému můžeme přicházet na nové myšlenky a nacházet nové cesty.
Děkuji za Tvá slova, která lidstvu dodávají naději už tisíce let.
Děkuji, že mě učíš děkovat.

Amen

Modlitbu připravila: Eliška Chlebounová, 24 let, Praha – Strašnice


8.11.

My, hlasy různých společenstev věřících na celém světě, se spojujeme v modlitbě za smysluplná rozhodnutí klimatické konference (COP 26) v Glasgow.

Modlíme se za odvahu a soucit při tlaku na přeměnu lidských činností, které ničí přírodu a ovlivňují klimatický systém, na němž závisejí naše životy.

Modlíme se celým srdcem za odmítnutí bázně a přijetí lásky, naděje a nutné přeměny pro zdravý, bezpečný, čistý a udržitelný svět. Prosíme za sílu nést příklad ve svých životech.

Prosíme za ochranu angažovaných lidí a ochránců životního prostředí, kteří často riskují své zdraví, pokud ne přímo životy, aby prolomili mlčení.

Prosíme za ochranu vědců, kteří se zabývají studiem klimatické změny, aby mohli pracovat bez zastrašování a s dostatečnými prostředky.

Modlíme se za ochranu chudých a nejzranitelnějších, těch, kteří jsou nejméně zodpovědní za klimatickou krizi a přitom je její důsledky ovlivňují nejvíce.

Modlíme se za naše vrcholné představitele, aby se chopili zodpovědnosti v naléhavé, vědecky potvrzené situaci. Prosíme, aby vedli naše ekonomické systémy k odmítnutí závislosti na drancování přírodních zdrojů.

Prosíme za moudrost, odvahu a soucit pro všechny pověřené jednáním na konferenci, aby společně nacházeli přijatelná řešení, která budou ctít potřeby nejchudších a přinesou smysluplné jednání nejbohatších, kteří znečišťují svět nejvíce.

Modlíme se za rozvinuté země, aby se staly vůdčími v omezování emisí skleníkových plynů a ve financování udržitelných projektů, jak slíbily v Pařížské dohodě.

Prosíme za vedoucí představitele všech zemí, aby dělali, co mohou, pro rychlé zastavení těžby a spalování fosilních paliv a aby podporovali udržitelné ekonomické, sociální a politické systémy a tak se pokusili omezit nárůst globální teploty na 1,5°C ve srovnání s dobou před průmyslovou revolucí.

Modlíme se, aby rozvinuté země naplnily svůj slib věnovat ročně sto miliard dolarů na podporu klimatických projektů rozvojových zemí. Peníze přinášejí mnohem větší užitek ve formě grantů než půjček.

Prosíme za dostatečnou finanční politiku „ztrát a škod“, která by podporovala společnosti již nyní významně ovlivněné klimatickou změnou.

Prosíme za smysluplné dokončení Pravidel Pařížské dohody, včetně cílevědomého, efektivního a spravedlivého dodržování časových rámců a vyžadování transparentnosti při podávání zpráv.

Prosíme, aby lidská práva obecně, a zvláště práva původních národů, byla včleněna do Pravidel Pařížské dohody a byla jimi ochraňována, včetně nároků souvisejících s klimatickou politikou. Modlíme se, aby na konferenci byly slyšeny hlasy těch nejméně mocných stejně jako hlasy nejmocnějších.

V tomto čase pandemie se modlíme, aby dostupnost vakcín byla lidským právem pro všechny a aby delegáti konference zůstali zdraví.

Amen.

V těchto dnech vrcholí konference OSN o změnách klimatu COP26 ve skotském Glasgow. Proto mimořádně zveme k tematické zahraniční modlitbě. Její autorkou je Lindsey Fielder Cook.


25.10.

Někdy si přeji
být sám sebou,
sám sebou, před Tebou,
nebát se být jen s Tebou.
Tam v nebi ne na zemi,
tam v nebi mezi anděly
v bílá roucha oděni.
Mluvit spolu
u společného stolu,
bez studu a hany.
A zpívat spolu chvalozpěvy,
čísti texty radosti,
oslavy učiniti za dosti.
A tak tam spolu sedíme,
o životě mluvíme,
v pokoře se modlíme.
Pane Ježíši, děkuji!

Amen.

Modlitbu připravila: Magdalena Lapáčková, 18 let, studentka konzervatoře, Jarošov u Litomyšle


18.10.

Náš Otče,

obracíme se na Tebe s nadějí, že vyslyšíš naši prosbu.

Prosím, připomeň nám skrze krásu tvého stvoření, že konce a změny mohou být krásné a že jsou součástí Tvého plánu. Tak jako mnohá období končí, tak jako padá podzimní listí, tak jako zemřel tvůj syn Ježíš… Ukaž nám, že i v tom je naděje nových začátků.

Pomoz nám v měnící se situaci politické a ekonomické. A dej, ať se radujeme z krásy podzimu spolu se svými milovanými i s Tebou.

Také Ti děkujeme za úrodu a za blahobyt, ve kterém žijeme. Prosím pomoz těm, kteří takové štěstí nemají, a nauč i nás pomáhat.

Amen.

Modlitbu připravila: Adéla Kleinová, studentka psychologie, 22 let, Brno


11.10.

Svatý Bože,

věříme, že jsi nás stvořil. Věříme, že nás máš rád a že nám ukazuješ cestu, chceme-li ji vidět. Měli bychom Ti být vděčni.

Jenomže vlastní starosti nás často zahlcují a berou nám chuť mít obyčejnou radost. Děkujeme Ti proto, když má radost navrch. Když se opravdu rozesmějeme a trápení na chvíli ustoupí. Věříme, že máš tu radost s námi.

Radovat se s Tebou, to je krásná vize a je v ní naše šance. Šance vyjít ze zmaru, šance najít lásku, šance jít dobrým směrem. Za to jsme Ti vděčni.

A tak prosíme o vytrvalost – vytrvalost za Tebou přicházet, vytrvalost naslouchat, vytrvalost jít po Tvé cestě dál a dál, nevzdávat se. Děkujeme, když se to aspoň trochu daří.

Děkujeme za věci, které se zdají být samozřejmé, ale nejsou. Děkujeme za každodenní svítání, za úsměv, za chytrý humor. Za kamarády. Děkujeme za pravdivé a moudré státníky. Dej, ať si toho nezapomínáme vážit.

Amen.

Modlitbu připravila: Jana Plíšková, redaktorka časopisu Český bratr, Středokluky


4.10.

Milý Bože,

děkujeme, že tu jsi s námi. Děkujeme, že Ti můžeme odevzdávat své prosby, obavy a starosti.

Prosíme Tě za sestry a bratry všude ve světě. Prosíme Tě za toto společenství a za naši církev. Prosíme Tě, ať umíme nabízet dalším lidem svůj čas, své peníze, svou pomoc nebo třeba svůj úsměv. At tu nejsme sami pro sebe, ale taky pro ostatní.

Prosíme Tě za lidi utlačované, ponižované, mučené a vězněné. Myslíme na obyvatele Běloruska a Barmy, kteří se snaží vybojovat si svobodu. Myslíme na Maďary a Poláky, kteří se snaží svobodu si udržet.

Pane Bože, prosíme, buď s těmi, kteří ztratili někoho blízkého. Opatruj nemocné na těle i na duši.

Prosíme Tě nejen za naše politické představitele. Dopřávej jim moudrost, odvahu a rozhodnost. Ukazuj jim, že nenávist není politický program.

Pane, prosíme, buď s námi v novém týdnu. Opatruj nás i naše blízké.

Amen.

Modlitbu připravila: Ema Pospíšilová, 23 let, předsedkyně Celocírkevního odboru mládeže a studentka politologie, Praha


27.9.

Drahý Pane Bože,

nacházíme se v době naplněné strachem, zoufalstvím, naštváním a zmateností. Bojíme se. A to možná mnohem více, než kdy dřív. Bojíme se o své blízké a známé a hlavně o jejich zdraví. Bojíme se toho, jak naše země dopadne v nadcházejících volbách. Prosíme Tě, buď pro nás všechny oporou a pomáhej nám naše strachy přemáhat a překonávat.

Prosíme, ukazuj správnou cestu těm, kteří jsou bezradní, zoufalí a nevědí, jak dál. Prosíme, dávej naději těm, kteří už v lepší zítřky doufat přestali.

Přimlouváme se také za lidi bez domova a lidi osamělé. Poskytuj jim svoji blízkost a oporu. Prosíme o Tvoji blízkost i pro lidi, kteří přišli o své blízké. Buď jim oporou v jejich zármutku. Dodávej, prosíme, sílu i těm, kterým v těchto dnech umírají blízcí. Prosíme o naději, že smrt díky Ježíši Kristu není konečná stanice, pro ty, kteří právě umírají.

Přimlouváme se za všechny nemocné. Prosíme, uzdravuj je jak na těle, tak na duši. Přinášej svůj mír a klid všude ve světě tam, kde zuří nějaký konflikt či panuje napětí.

Velmi Tě prosíme, dávej sílu těm, kteří už ve světě nevidí žádné dobro, jsou zahlceni informacemi o nemoci, smrti, depresích, dluzích, nenávisti a bezohlednosti… Prosíme Tě, přinášej jim do života radost a ujišťuj je o tom, že krásy Božího stvoření na světě stále jsou.

Prosíme za nás všechny, připomínej nám, že nás stále zahrnuješ svojí Otcovskou láskou, která je mnohem větší a silnější, než si dokážeme vůbec představit.

Amen.

Modlitbu připravila: Ilona Chrastilová, studentka, 22 let, Nosislav


20.9.

Náš Otče,

obracíme se k Tobě s důvěrou, že nás slyšíš. Přijmi, prosíme, i tuto naši modlitbu.

Milosrdný Bože, chceme Tě prosit za všechny ztrápené a zkroušené. Za nemocné, umírající, osamělé. Za zraněné, ať už na těle, či na duši.

Prosíme Tě za všechny, kteří zakouší nějaký existenciální nedostatek. Za hladové, chudé, za všechny bez domova či na útěku.

Myslíme na ty, kteří jsou jakkoliv odlišní. Svojí vírou, barvou pleti, sexuální orientací.

Ve svých myšlenkách jsme také se stárnoucími, rozvedenými, bezdětnými, nezaměstnanými.

Prosíme Tě za všechny na okraji společnosti, potěš je svojí přítomností a zahoj jejich trápení.

Prosíme Tě za mezináboženský dialog, abychom se naučili spíše sdílet než rozdělovat. Prosíme za všechny, kterým byla svěřena jakákoliv moc, aby s ní dokázali nakládat moudře. Prosíme Tě za naši zemi, za její budoucnost. Dej, ať stále usiluje o to být soběstačnou, tolerantní a spravedlivou společností.

Prosíme i za všechno Tvé stvoření, kterým jsi nás obdaroval, abychom se k němu naučili chovat s láskou a úctou, dokud je ještě čas. Dej, ať si uvědomíme, jak křehcí jsme my i celý tento svět.

Prosíme Tě také za naše blízké, za rodinu, partnery, přátele, kolegy. Dej, abychom dokázali být vděčni za lásku a péči, kterou nám projevují.

Nakonec prosíme i za nás všechny, kdo jsme součástí Tvojí Církve. Prosíme Tě, posvěť ji svým svatým Duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu, našem Pánu.

Amen.

Modlitbu připravila: Adéla Rozbořilová, bohemistka, 28 let, Letovice


13.9.

Náš pane,

opatruj, prosím, lidi v Afghánistánu, ať mají naději.

Dávej, prosím, trpělivost a chuť do práce vyučujícím ve školách.
Opatruj, prosím, žáky a studenty, ať nacházejí pochopení a motivaci ke vzdělávání.

Nasyť hladové a pohni nasycené ke štědrosti.

Pečuj o nemocné, starostlivé, osamocené, o lidi ve vězení či ve vyhnanství.
Posilni pečující, doprovázející, pozůstalé i zoufalé.

Dávej lásku a sílu. Nám všem.

Amen.

Modlitbu připravil: Jan Kučera, právník, Praha


6.9.

Pane Bože,

dej ať si dokážeme vážit toho, co máme, že máme co dýchat a co pít.

Dej, ať jsme pokorní k přírodě a k druhým lidem a vážíme si toho, co není okem viditelné – času stráveného s druhými, pospolitosti nebo darovaného úsměvu.

Bože dej, ať k Tobě přistupujeme s čistým srdcem a dokážeme se radovat z každého dne.

Děkujeme, že tu můžeme být spolu a sdílet a tvořit společně zážitky a pocity plné všech různých barev.

Amen.

Modlitbu připravila: Eliška Janotová, studentka učitelství pro ZŠ, 24 let, Praha

12.7.

Pane a Bože,
děkuji Ti za to krásné, co nám každý den dáváš – jasné slunce nad hlavou, denní chléb, své přátelství. Děkuji, že jsi stále s námi, že na nás nezapomínáš a že mi prostřednictvím modlitby dáváš příležitost k rozhovoru, ve kterém se Ti mohu svěřovat.
Přimlouvám se dnes za všechny trpící, za ty, kdo ztratili domov, za nemocné, opuštěné a odmítané. Prosím Tě, nezapomínej na ně a pomoz i nám na ně nezapomínat. Dej nám sílu pomáhat jim ve Tvém jménu.
Myslím také na ty, kdo nemají radost, na ty, kdo ztratili víru v život a nevědí jak dál. Na mladé lidi, kteří stojí před dilematem výběru školy, na lidi nespokojené v zaměstnání i na ty, kteří nevěří ve smysluplnost svého konání. Pomoz jim najít znovu svou cestu a doprovázej je po ní.
Amen.

Modlitbu připravila: Františka Keprtová, studentka ETF, 21 let, Praha

5.7.

Trojjediný Bože,
děkujeme za možnost připomenout si památku Mistra Jana Husa i bratří Cyrila a Metoděje. Mohou nám být příkladem silné víry, naděje i lásky.
Je toho mnoho, co nás tíží. Zároveň nechceme zapomínat vyjadřovat Ti vděčnost za vše dobré a radostné, co smíme prožívat. A tak Ti v modlitbě předkládáme své starosti, bolesti, naděje i prosby, a voláme: „prosíme Tě, vyslyš nás“.
Prosíme, požehnej dílo našich rukou, aby se naše práce a snažení staly požehnáním pro druhé – prosíme Tě, vyslyš nás.
Prosíme, sešli své požehnání v podobě naděje všem zoufajícím a zoufalým, nemocným a všem těm, kteří jsou postiženi ztrátou zaměstnání, ztrátou domova, ale i povodní, tornádem a jinými přírodními katastrofami; kéž s Tvou pomocí dokáží načerpat novou sílu k životu – prosíme Tě, vyslyš nás.
Prosíme, požehnej umírajícím a přijmi je do své slávy. Přijmi smutek i vděčnost pozůstalých a obdař je novou nadějí – prosíme Tě, vyslyš nás.Prosíme, dej nám sílu a odvahu k činům milosrdenství, lásky a obětavosti pro blízké i vzdálené, známé i neznámé – prosíme Tě, vyslyš nás.Nechť nás v příštích dnech provází modlitba Mistra Jana Husa, napsaná v okovech kostnického žaláře:
„Nejmilostivější Kriste, táhni nás slabé, neboť Ty-li nás nepotáhneš, nemůžeme Tebe následovati; dej mysl pevnou, aby byla hotova a bude-li tělo slabé, Tvá milost předcházej, provázej i následuj, poněvadž bez Tebe nic nemůžeme učiniti… Dejž ducha hotového, srdce neohrožené, víru přímou, naději pevnou a lásku dokonalou, abychom pro Tebe nasadili život svůj veletrpělivě a s radostí.“
Amen.

Modlitbu připravil: Petr Brodský, emeritní potulný kazatel ve sborech českých i východoevropských, 74 let, Praha


28.6.

Pane,
chválíme Tě za svět kolem nás, který je nám nejen domovem, místem pro odpočinek a zábavu, ale také příležitostí k dosvědčování naší víry. Chválíme Tě za to, že nás tady nenecháváš samotné, ale neustále nás provázíš svým Duchem. Dáváš nám v něm novou sílu a také inspiraci k pomoci lidem kolem nás, kteří pomoc potřebují. Chválíme Tě také za to, že jsi s námi trpělivý a nelámeš nad námi hůl, když se uzavíráme z pohodlnosti jen do svých vlastních životů a před potřebami druhých zavíráme oči.Pane, poslední dny, týdny a měsíce nám ukázaly, jak se mnohé naše jistoty hroutí. Děkujeme Ti, že i v každé nové situaci jsi s námi a nabízíš nám pomoc, která přemáhá strach a nejistotu.
Děkujeme Ti za obrovskou vlnu solidarity se všemi lidmi, kteří byli postiženi ničivým tornádem na Jižní Moravě.
Děkujeme Ti za lékaře, zdravotníky, hygieniky, dobrovolníky a všechny, kteří pomáhají s překonáním pandemie koronaviru.
Děkujeme Ti za ty, kteří se dokáží zastat lidí ponižovaných jen proto, že se odlišují barvou pleti, jazykem, náboženstvím či sexuální orientací.
Pane, Ty nás zveš k následování. Prosíme Tě, ať nás to vede k pokoře před celým Tvým stvořením. Ať dovedeme bez povyšování dávat lásku a pomocnou ruku lidem i v našem bezprostředním okolí.
Pane, prosíme Tě, buď s námi v následujícím období prázdnin a dovolených.
Amen.

Modlitbu připravil: Vladimír Zikmund, synodní kurátor, 66 let, Brno


21.6.

Nebeský Otče,
vyprošujeme u Tebe spravedlnost a pokoj pro slabé, diskriminované a zraněné. Prosíme, buď s těmi, jejichž práva jsou zneužívána nebo jsou nespravedlivě stíháni.
Naplňuj nás láskou, ať máme otevřená a vnímavá srdce ve vztahu k osamoceným, zarmouceným a sklíčeným. Pane, utvrzuj naši víru, zahalenou tajemstvím. Prosíme, dávej nám naději, abychom důvěřovali v tvá zaslíbení.
Pane Ježíši, děkuji Ti za Tvou nekonečnou milost, která proměňuje naše životy a dává nám vodu věčného života.
Amen.

Modlitbu připravil: David Kuboň, advokát, 44 let, Choteč


14.6.

Pane náš, Otče a Stvořiteli, chtěli bychom se přimluvit za několik věcí: 
Každým dnem se můžeme radovat z toho, co jsi nám svým stvořením nabídl a svěřil. Zároveň nás každým dnem může stravovat smutek nad tím, co zlého se v našem světě děje, ne z vůle Tvé, ale z vůle Tvého stvoření. Prosíme tedy, dej, ať je naše vůle tvořena Tvým slovem.
Prosíme také, ať dovedeme z Tvého slova čerpat svobodu, ale zároveň i sílu zvládat svoji nesvobodu. Nesvobodu pramenící ze zlého v našich srdcích, ze zlého, co k nám přichází ze srdcí ostatních, ze srdcí našich předků či našich dětí. Prosíme, buď v tomto usilování s námi.
A prosíme, zbav nás naší směšné ješitnosti, pýchy, našich trapných a průhledných ambicí, které dokážou ubližovat našim blízkým, a nakonec i nám samotným. Neboť bez Tvého Ducha jsme jen poslední z posledních na cestě k ztracení.
Prosíme Pane za svou církev, která by měla být prostorem pro hledání smyslu Tvého slova. Prosíme za církev, kde je láska. Láska, která je trpělivá, nezávidí, láska, která se nevychloubá a není domýšlivá, která nejedná nečestně a nehledá svůj prospěch.
Prosíme za církev, která umí nezištně sloužit.
Prosíme také za naše faráře, buď jim nablízku, dávej jim vůli, odvahu a pokoru ke službě sborům a církvi.
A odpusť nám prosím, že pijeme příliš černé kávy.
Pane, buď vůle Tvá.
Amen.

Modlitbu připravil: Petr Ryšavý, kavárník, 54 let, Praha


7.6.

Milý Bože,
děkujeme Ti za každý krásný den, který nám dáváš jako velký dar. Prosíme, ať si toho dokážeme vážit a každý den prožít, jak jen nejlépe můžeme. Prožít – nikoli jen nějak přežít.
Děkujeme Ti také za to, že nás máš tak rád, že Ti na každém z nás záleží a že šíříš po celém světě svou lásku. Prosíme, ať jsme i my Tvým obrazem a čistou, nesobeckou lásku dál množíme.
Děkujeme, že se na Tebe můžeme kdykoliv obrátit, když je nám smutno, jsme v různých depresích, máme obavy, pochybnosti, cítíme a prožíváme různá utrpení… Díky, že nás neopouštíš a jsi stále naší nadějí, světlem na konci tunelu.
Amen.

Modlitbu připravili: manželé Alžběta (29) a Petr (30) Hájkovi, učitelka (aktuálně maminka na mateřské dovolené) a programátor, Nymburk


31.5.

Bože, náš otče,
prosíme Tě přijď k nám a sdílej s námi to jediné, co na světě je důležité, nauč nás žít přítomnost bez zbytečných obav z minulosti a mlhavých dálek budoucnosti. Veď nás za ruku, když už nevíme, jak dál. Otevírej nám oči a tahej z nich trámy zasazené námi samotnými.
Děkujeme ti za dar lásky – v jakékoli formě, bez podmínek a očekávání, povinností, bez souzení. Nauč nás bezpodmínečně milovat každé Tvé stvoření takové, jaké je. Vlož do našich srdcí otevřenost a plnou krásu Tvého spasení.
Amen.

Modlitbu připravil: Matěj Halaš, řemeslník, 27 let, Huslenky


24.5.

Bože Otče,
jenž jsi stvořil a tvoříš náš svět, Ty jsi též tvůrcem ticha, ve kterém je odpočinutí a úkryt před ruchem, křikem, zmatkem a vším, co nás žene do vyčerpání. Obdarovávej nás svým klidem a buď nám útočištěm, když síly ubývají.
Ježíši Kriste, synu Boží,
který v plnosti víš, co to je, být člověkem, dej nám sílu být oporou těm, co klesají, a pokoru, abychom se uměli opřít o druhé, když sami sílu nemáme.
Duchu svatý,
který vše prosvětluješ, dej nám poznat, že na konci všech cest není prázdnota, ale setkání v radosti.
Amen.

Modlitbu připravil: Josef Blažek, lékař, 54 let, Brno


17.5.

Milosrdný Bože,
děkuji Ti za trpělivost, kterou s námi máš. Děkuji Ti za čas, který nám zde na světě dáváš i za všechny šance k novým začátkům.
Hospodine, v době, kdy naše lidské plánování ztrácí své opodstatnění, protože změny kolem nás jsou příliš rychlé, Ty jsi neměnná jistota. Děkuji, že můžeme jít k Tobě, do radosti.
Odpusť nám, Pane, že se příliš často pohybujeme v kruzích, opakujeme stále stejné chyby, spoléháme se jen sami na sebe. Dej nám pokoru, veď nás Duchem svatým a pomáhej nám, prosím, najít naše obdarování, kterým můžeme sloužit.
Pomoz nám, prosím, učit se vidět v druhých lidech Tebe, nesoudit, ale hledat Tvou vůli a soustředit se na to, co je opravdu důležité. Potřebujeme teď, vice než kdy jindy, slyšet Tvůj hlas.
Pane Ježíši, v zázraku vzkříšení je naděje i pro nás. Pomáhej nám působit pokoj a svědčit o Tobě těm, kteří Tě ještě neznají. Jen cesta s Tebou dává životu smysl.

Amen.

Modlitbu připravila: Janina Zemanová, psycholožka, 54 let, Zlín


10.5.

Hospodine, Pane náš,
děkujeme Ti za všechno, co nám dáváš. Prosíme, ať nezapomínáme, že vše máme díky Tvému milosrdenství.
Dej, abychom Tvé dobré dílo dokázali vidět v probouzející se přírodě i ve skutcích druhých, kteří pomáhají a utěšují v nemocnicích, léčebnách a domovech pro seniory.
Dej, ať máme srdce a hlavu na správném místě.
Nedopusť, aby nás válcovalo zoufalství a smutek, ale dej, abychom si ve víře a naději připomínali, že po Velkém pátku následuje Neděle vzkříšení, a to díky Tvé velké lásce k nám.
Amen.

Modlitbu připravila: Jarmila Raisová, sborová sestra, 53 let, Praha - Vinohrady


3.5.

 

Milý otče, dobrý Bože všeho stvoření,

 

prosíme Tě o Tvoji přítomnost a ochranitelskou náruč. Objímej nás svojí milosrdnou paží, když od nás k Tobě odchází naši nejbližší.

 

Prosíme Tě, dopřávej nám světlo naděje v době, kdy kolem sebe vidíme mlhu beznaděje bez východiska. Když se potácíme od jednoho záblesku "fata morgány" zlepšení situace ke druhému, zatím stejně falešnému. Dej nám sílu vydržet.

 

Dej nám také sílu být dobrými bratry a sestrami oplývajícími slovem útěchy a podpory nejen v našem církevním prostředí, kde jsme mnohdy odloučeni a odkázáni jen na setkávání on-line a po telefonu, ale i našim sousedům a kolegům v práci, kteří Tě za svého otce nemají a cítí se v této situaci opravdu sami, opuštění.

 

Děkujeme za lásku k bližnímu, kterou jsi nám dal poznat.

 

Přimlouváme se za ty, kteří mají v rukou moc a pro vlastní potřebu upevnění této moci bližního ani lásku nevidí. Dej jim prozření.

 

Amen.

 

Modlitbu připravil: Malý Vlk (Ondřej Široký), 32 let, technolog, Chotěboř

 


 

26.4.

 

Pane Ježíši,

 

děkuji Ti za dnešní ráno, a za to, že je smím spatřit. Jsem vděčný za nový den, klidnou noc plnou zdravého spánku a čerstvý vzduch.

 

Prosím dej mi sílu dnes žít svůj den s Tebou.

 

Dej mi sílu konečně zhmotnit následování Tebe v kontaktu s každým, koho potkám. Tak třeba má žena, děti, lidé v MHD, v práci, na ulici, nebo v e-mailech či po telefonu...

 

Kéž mne dnes v srdci provází Tvá láska projevená na kříži i za mě, a Tvůj pokoj.

 

Kéž více riskuji svůj blahobyt pro Tvé jméno.

 

Potřebuji Tě více, než myslím. Nedopusť, abych žil jen pro sebe.

 

Amen.

 

Modlitbu připravil: Jiří Vlček, Zlín, 38 let, sociální služby

 


 

19.4.

 

Hospodine,

 

děkujeme Ti, že se k Tobě smíme obracet jako ke svému Otci. Děkujeme Ti, že se Tvůj jediný syn Pán Ježíš Kristus stal naším bratrem. Děkujeme Ti za dar života i za Kristovu oběť, skrze niž už naše smrt není definitivním koncem.

 

Prosíme – posiluj naši víru, dej, abychom se v našich životech uměli spoléhat na Tvé vedení k pravdivosti, pokoře a lásce. Vyznáváme, že často neumíme unést pravdu v její úplnosti, že stavíme různé bariéry mezi sebou navzájem i mezi Tebou a námi. Naše snaha žít z Tvé lásky a být skrze ni spolupracovníky na Tvém díle je klopotná. Přesto nás stále znovu pozvedáš a stavíš na cestu za Tebou i za našimi bližními. Děkujeme Ti za to.

 

Vkládáme do Tvé ruky všechny, kdo nám leží na srdci, a všechno, co nás tíží. Prosíme, abychom se uměli ztišit, vnímat, jak k nám promlouváš a žít i své praktické životy ve spolehnutí na Tebe. V důvěře, že Ty sám nejlépe víš, co každý z nás i celé Tvé stvoření opravdu potřebuje, se k Tobě obracíme i ve své tiché modlitbě.

 

Amen.

 

Modlitbu připravil: Jan Esterle, 53 let, učitel v ZUŠ, sbor Chrást u Plzně

 


 

12.4.

 

Milý pane Bože,
dej prosím nám všem
žít plně a dobře
každý nový den.

 

Ať se ve Tvém jménu
naše mysl promění
ze svárů a půtek
v lidské smíření.

 

Co všechny z nás trápí,
utiš mocí svou,
ať paže Tvé lásky
nás všechny obejmou.

 

Amen.

 

Modlitbu připravil: Jan Ženatý, 37 let, moderátor, Opava

 


 

5.4.

 

Pane Bože,

 

děkujeme, že nad námi držíš svou ochrannou ruku, která nás táhne k Tobě. Jsi s námi ve všech okamžicích našeho života: v radosti i žalosti.

 

Odpusť nám, prosím, že Tvoji přítomnost mnohdy nevnímáme.

 

Máme svoje starosti. Myslí nám projdou tisíce informací, ale ta nejdůležitější, že Ty jsi láska a ani na okamžik nás neopouštíš, naráží na naše bariéry obav a strachu. Odpusť nám, Pane, prosím, naši malou víru.

 

Obnovuj v nás každodenně naději, víru a lásku. Dej nám, prosím, sílu a odvahu, ať svoje hřivny dokážeme rozvíjet a obohacovat tak svět kolem nás.

 

Amen.

 

Modlitbu připravila: Hana Šilarová, 66 let, Horní Čermná

 


 

29.3.

 

Věčný a milosrdný Bože,

 

myslíme dnes před Tebou na běloruský lid. Víc lidí než jindy vyšlo vloni do ulic, aby pokojně a nadšeně demonstrovali proti zfalšovaným volbám, proti svévoli a násilí režimu.

 

Byli násilně rozptýleni a tisíce jich bylo zatčeno. Nenechali se však zastrašit a pokračovali dál.

 

Mezi nimi bylo mnoho křesťanů: katolíků, pravoslavných, také příslušníci malé evangelické menšiny, mladí i staří, muži i ženy. Prosíme Tě, Bože, dej jim svého ducha, ducha síly, lásky i prozíravosti. Ať jejich naději na svobodnou zemi nepřemůže únava, posiluj je při obhajování práv všech lidí. Pane, smiluj se.

 

Před Tebou, Bože zasažených a opuštěných, myslíme také na členy malé reformované církve v Minsku. I její členové dali najevo naději a pokojně protestovali proti nespravedlnosti. Spolu s ostatními se smáli, plakali i zpívali.

 

Myslíme na ty, kteří uprchli ze země kvůli pronásledování a nyní jsou odloučeni od svých blízkých a přátel. Myslíme na ty, kteří jsou zavřeni ve vězení. Byli nespravedlivě odsouzeni a mají být na léta odloučeni od svých rodin, od partnerů, dětí a rodičů. Bože, nespravedlnost, kterou musí snášet, volá až k nebi. Utěšuj je, Bože. Chraň je před týráním i sklíčeností. Posiluj jejich důvěru a stůj při nich. V Tebe doufáme. Smiluj se.

 

K Tobě, Bože pokoje, se modlíme za lidi, kteří procházejí nespravedlností a násilím. Daruj jim naději a uzdrav je. Zastav nenávist a místo toho ukaž vzájemný respekt.

 

Prosíme, utěšuj ty, kteří během protestů ztratili své blízké, měj na zřeteli ty, jejichž milovaní zmizeli a posiluj ty, kteří byli zlomeni fyzicky i duchovně. Pane, smiluj se.

 

Amen.

 

Modlitbu za obyvatele Běloruska připravilo Světové společenství reformovaných církví. Sdílíme ji také s odkazem na česko-běloruskou ekumenickou bohoslužbu, která proběhla v minulém týdnu: https://www.e-cirkev.cz/.../beloruska-ekumenicka.../

 


 

22.3.

 

Bože, náš milý Otče,

 

děkujeme, že se můžeme podílet na Tvém dobrém díle.

 

Můžeme plánovat, budovat, tvořit,

 

těšit se – z toho, co je, i na to, co bude.

 

Nedej nám propadat zmaru a beznaději.

 

Ty námi otřásáš, jen Ty nás každý den probouzíš

 

a daruješ nám čas.

 

Prosíme, dávej nám posilu k tomu, ať se bojíme jen Tebe,

 

vždyť Tvé je království, moc i sláva na věky.

 

Amen.

 

Modlitbu připravil: Jan Skála, 40 let, úředník a brigádník, sbor Horní Krupá

 


 

15.3.

 

Dobrý Bože,

 

dal jsi nám lidem řeč, slova, jazyky. Díky za vše, co můžeme skrz ně vytvořit.

 

Díky za myšlenky, které můžeme pomocí slov formulovat.

 

Díky za lásku a podporu, kterou můžeme slovy vyjadřovat.

 

Díky za příběhy, které ze slov skládáme.

 

Díky za lidi kolem, se kterými můžeme slovy komunikovat.

 

Díky za to, že Tě můžeme slovy chválit.

 

Vím, jak je snadné slovy ubližovat a zneužívat je. Pomáhej mi, ať slova používám k tomu, co je dobré, ať svými slovy nezraňuji lidi kolem. Dej mi moudrost, abych uměla vyslovit správná slova ve správnou chvíli. Ať poznám, kdy je čas mluvit a kdy čas mlčet.

 

Amen.

 

Modlitbu připravila: Adéla Bednaříková, studentka psychologie a pedagogiky, 21 let, Miroslav

 


 

8.3.

 

Pane,

 

děkujeme Ti, že i v době, kdy se nemůžeme setkávat se svými blízkými, jsi nám Ty nablízku a děláš nám společnost. Děkujeme Ti, že se na Tebe můžeme obracet se vším, co máme na srdci.

 

Dej, ať Tvoji přítomnost vnímáme i v neděli dopoledne, kdy místo v kostele většinou sedíme u stolu před obrazovkou. Dej, ať i přes tuto bariéru dokážeme pociťovat blízkost našich sester a bratrů. A dej prosím, ať se k sobě skutečně dokážeme chovat jako sestry a bratři a nemyslet jen na sebe, i když je to v této době plné nejistoty obzvláště těžké.

 

Dej, ať se všemi strachy, které se nám míhají hlavou, nespoléháme jen na Tvou spásu, ale snažíme se ji i svými činy podpořit.

 

Dej prosím, ať se dokážeme bavit s lidmi, kteří v této době na ostatní nějakým způsobem zanevřeli, ať se můžeme zase sblížit s těmi, kteří na dění posledního roku zaujímají zcela odlišný pohled.

 

Pane, dej, ať tuto dobu dokážeme prožít a ne jen přežít, ať dokážeme objevovat nové příležitosti, které nás obohatí i do všedního života.

 

Nejspíše jako každý den Tě i dnes prosíme o sílu do dalších dní. A v neposlední řadě také o to, abychom již brzy ve svých modlitbách mohli myslet hlavně na ty, jejichž utrpení je současnou situací mediálně překryto, ale rozhodně z tohoto světa nevymizelo.

 

Děkuji Ti, že jsi s námi a prosím zůstávej i nadále!

 

Amen.

 

Modlitbu připravila: Jana Esterlová, specialistka ochrany životního prostředí, Plzeň

 


 

1.3.

 

Milý Pane,

 

ocitáme se v době, kdy jsou dny obav a strastí na denním pořádku. Proto Tě, Bože, prosíme o moudrost a odvahu, jako o tom zpíváme v písni 672 z Dodatku k Evangelickému zpěvníku.

 

Prosíme, dej moudrost těm, kteří mají právo rozhodovat o každodenním životě druhých. Ať v boji za nejlepší zájmy společnosti neztrácejí pokoru a nesejdou z cesty za všeobecným blahem. Nejen jim, ale i ostatním, dávej odvahu. Těm, kteří bojují proti společnému nepříteli, nejen ve zdravotnických zařízeních.

 

Dodávej ji ale také, prosíme, těm, kteří mají strach – o své blízké, o sebe, o budoucnost.

 

Náš nebeský Otče, dej, ať společně můžeme vytvářet svět, ve kterém se každý bude moci cítit dobře, ve kterém si budeme moci navzájem pomáhat a důvěřovat. Svět, ve kterém anomie* bude pouze pojmem ve slovníku cizích slov.

 

Prosíme Tě za to, abychom se již brzy mohli bez obav nadechnout čerstvého vzduchu, aby naše životy nebyly pouhým přežíváním, ale abychom s radostí a pokojem v duši mohli začít znovu naplno žít a užívat si krásy světa.

 

Amen.

 

Modlitbu připravil Matěj Bouček, student socioekonomických studií, 20 let, Praha

 

(*anomie = stav, kdy přestávají platit zákony)

 


 

22.2.

 

Bože,

 

u sebe i u svého okolí v poslední době cítím apatii. Je to apatie vůči strachu z nemoci, vůči nejistotě, která nás provází se stále se měnícími opatřeními, vůči stesku po době bez pandemie a především po našich blízkých, vůči smutku z toho, co nebo koho jsme ztratili. Prosím, uzdrav nás od této otupělosti.

 

Dej nám naději při pohledu do budoucnosti a vděčnost při vzpomínkách na minulost. A do těch současných chvil Tě prosím o sílu.

 

Sílu, abychom dokázali prožít i ten smutek, abychom místo apatie konali dobré skutky a abychom i v nelehkých chvílích našli radost v maličkostech.

 

Děkuji Ti za chvíle radosti. Věřím, že jsou od Tebe. Jsem také vděčná, když se i na dálku podaří být si v srdci blízko s přáteli. A nejvíce ze všeho jsem Ti vděčná za Tvou blízkost, kterou obzvláště nyní v začátku postního období cítím ve svém životě.

 

Amen.

 

Modlitbu připravila Adéla Kleinová, studentka psychologie, 21 let, Brno

 


 

15.2.

 

Pane Bože,

 

spoustu radostí, které jsem si užíval, je už nějakou dobu pryč a zatím se zdá, že ta doba bude ještě nějaký čas trvat. Den za dnem je stejný, monotónní, stereotypní. Bez překvapení, bez náhod, bez čehokoliv zajímavého, co by na chvíli osvěžilo moje myšlenky.

 

Neztrácím naději, ale ta jednotvárnost ve mně začíná hlodat jako červík v jablku. Zapomínám se radovat z drobností všedního dne, protože mi zanikají v opakování každodenních rituálů.

 

Pane, jsi dárcem všeho krásného kolem mne. Prosím, nenech mne na tu krásu ve všednosti zapomenout.

 

Amen.

 

Modlitbu připravil: Alexander Koukol, student, 18 let, Křinec

 


 

8.2.

 

Náš dobrý Otče,

 

někdy nenacházíme slova. Není to tím, že bychom byli nevděční.

 

Víme, že kdybychom uměli poděkovat za všechno, cos pro nás udělal, nestačil by nám celý život. Ale občas si prostě připadáme jako v temné noci. Sami ve tmě. A vlastně ani nevíme, o co prosit.

 

Někdy si tak připadá někdo nám blízký. A my opět hledáme slova a nevíme, jak mu pomoci.

 

Pane, s veškerou vděčností za Tvoje působení Tě tedy prosíme, posviť nám do našich temnot a ukazuj, jak svítit druhým.

 

Amen.

 

Modlitbu připravila: Lalia-Irena Diopová, studentka evangelické teologie, 23 let, Mělník

 


 

1.2.

 

Pane,
uč mne, prosím, modlitbě. Uč mne soustředit se,
odpoutat se od ruchu světa, uč mne vytvářet ticho
a střežit prostor, do kterého Tě mohu pozvat a naslouchat Ti.
Pane, uč mne, prosím, modlit se.

 

Pane,
uč mne, prosím, vnímat Tě a naslouchat Ti i tam,
kde nemohu být jen s Tebou; uč mne naslouchat Ti i tam,
kde se nemohu odpoutat od ruchu světa; uč mne vnímat Tě i tam,
kde se nemohu či nedokážu plně soustředit.
Pane, uč mne, prosím, takovému životu, který sám směřuje k tomu,
aby byl modlitbou.

 

Amen.

 

Modlitbu připravil: Tomáš Trumpeš, novinář, 41 let, Boskovice

 


 

25.1.

 

Pane,

 

chybí nám svoboda.

 

Chybí nám svoboda? Skutečně tomu tak je? Co je to být skutečně svobodný? Naplněný svobodou. Svobodná jsem, když jsem závislá jen na Tobě. Nechám se od Tebe osvobodit ode všech svých strachů, obav, představ, úzkostí, ode všeho, co mě svazuje, stahuje, zvyšuje ve mně napětí.

 

Pane, jen když mě tohoto nadbytečného ve mně zbavíš, udělá se prostor pro něco nového. A já na základě svobody můžu jít a pomáhat druhým. Sloužit jim, naplněna láskou. Nepotřebuji prosazovat sebe a zároveň jsem svobodná i od sebeodsuzování.

 

Milovat druhé jako sebe. Má to být vyvážené. Svobodné.

 

Pane, tu svobodu ve své nejryzejší podobě si ani neumíme představit. Ta přijde až ve Tvém království, tento svět nás přece jen různě omezuje. Ale i tak, Tvé království přichází i sem, můžeme Tě zahlédnout, přijmout, svobodně vyznávat.

 

Díky za dar svobody. Vnitřní svobody. Tu totiž můžeme mít v jakýchkoli podmínkách.

 

Amen.

 

(Gal 5, 13)

 

Modlitbu připravila Alena Zapletalová, pastorační pracovnice pro mládež Moravskoslezského seniorátu ČCE, 24 let, Valašské Meziříčí

 


 

18.1.

 

Drahý Pane,

 

je pro mě těžké odpouštět druhým a občas to nedokážu. Chtěl bych druhým odpustit, ale nenávist a zloba mě přemáhá. Tak se pokusím se za své nepřátele alespoň pomodlit.

 

Pane Ježíši, dopřej těm, které takto v srdci nosím, krásný den, úsměv na rtech a radostný zážitek. Dopřej jim novou šanci, pokud dnes zhřešili. Pohlaď je po vlasech a obejmi je svou láskou.

 

Prosím, pomoz mne i jim hledat k sobě cestu zpět, cestu pochopení, porozumění a respektu. Ač to pro mne není lehké, věřím, že mne miluješ stejně jako ty, které nemám rád. Vždyť plujeme na stejné lodi stejným světem, dals nám na starosti naši planetu, jednu planetu, Zemi. Naše rozpory nás akorát odvádí od Tvého plánu a Tvé vůle.

 

Dal jsi nám dva hlavní zákony: milovat Tebe a milovat bližní. Ale milovat všechny své bližní je tak těžké. Prosím, pomáhej mi sledovat dobré stránky a jednání lidí, nenechat se strhnout a zaplavit zlem. Dobré myšlenky plodí dobré ovoce, ale nenávist a zášť, zloba a závist plodí zlo.

 

Proto Tě, Pane, prosím za své nepřátele, prosím o milosrdenství pro ně. Pane, dej mi sílu odpouštět.

 

Amen.

 

Modlitbu připravil: Štěpán Pikna, student fyzikálního inženýrství, 20 let, Brno

 


 

11.1.

 

Pane Bože náš,

 

jsi s námi každý den, na každém místě, nejsme nikdy sami. Děkujeme Ti za to. Děkujeme také za sluneční svit, který nám denně dopřáváš, za sníh, který nám napadl a za déšť, který svlažuje naši zem.

 

Děkujeme za radosti každého dne, za lidi, které můžeme znát, a za práci či školu, kterou máme.

 

Chci také prosit za ty, kteří nejsou třeba tak v pohodě. Za ty, kteří si procházejí nějakou životní strastí, za ty, kteří jsou nemocní nebo mají někoho blízkého nemocného. Prosím i za ty, kterým někdo zemřel. Buď s nimi, Pane.

 

Chtěl bych Tě prosit i za obyvatele států, kde není klid. Zejména pak za obyvatele USA, kde doznívají nepokoje. Dej, prosím, svůj pokoj na ta místa neklidu. Provázej nás i nadále v našich dnech, ukazuj nám svou vůli, a žehnej nám.

 

Amen.

 

Modlitbu připravil: Ondřej Horký, student evangelické teologie, 23 let, Brno

 


 

4.1.

 

Hospodine, náš Pane a Spasiteli,

 

Ty nás každý den zaléváš hřejivými paprsky milostí.

 

Ty do našich životů vnášíš světlo.

 

Ty prohříváš naše studená nitra láskou a milosrdenstvím.

 

Ty záříš do našich duší.

 

Ty nás vedeš po všech stezkách, Ty nám podáváš pomocnou ruku. S Tebou nebloudíme. Jsi nám majákem uprostřed rozbouřeného oceánu.

 

Ty jsi náš pramen žití. Když Ty jsi nám světlem, spatřujeme světlo. Prosíme Tě, sviť do našich srdcí i dál. Nedopusť, aby nás znovu dopadla černota noci.

 

Dej, ať následujeme to Světlo, které jsi nám seslal. Dej, ať od tohoto Světla nikdy neodvrátíme tvář.

 

Uč nás, prosíme, následovat Tebe i Tvého Syna Ježíše Krista.

 

Náš Pane, děkujeme Ti, že nás nenecháš na pospas hříchu, trápení, bolesti, samotě.

 

Prosíme Tě, buď nám vždy na blízku.

 

Náš Pane, prosíme Tě, smiluj se nad námi.

 

Amen.

 

Modlitbu připravila Adéla Rozbořilová, 27 let, bohemistka a studentka teologie, Letovice

 


 

24.12. - modlitba pro vánoční období

 

Hospodine, Bože náš, přicházíme k Tobě v čase Tvého narození, Tvých narozenin podarováni i obtěžkáni se srdcem volajícím vděčností i beznadějí.

 

Děkujeme Ti za první Vánoce, které nebyly ani trochu idylické. Mladičká dívka v očekávání, kterou málem ukamenovali, a Josef, který se jistě musel prát s pochybnostmi a ponížením. Odmítnutí, špinavý chlév, následný útěk do nemilovaného Egypta. Narození zaplacené prolitou krví nevinných dětí, které byly zavražděny na příkaz Heroda. I z této bolesti vzešla naděje, odhodlání jít dál a nevzdávat se.

 

Děkujeme Ti Bože, že jsi mezi nás přišel jako bezbranné nemluvně plně závislé na péči druhých, že sis prošel cestou člověka od začátku až do úplného konce, že pro Tebe neexistuje žádná těžkost, žádný hřích, který by nebylo možné překonat.

 

Děkujeme Ti za tyto první neidylické Vánoce, za to, že nám ukazuješ jiné hodnoty, než které nabízí ukřičený svět kolem. Děkujeme za Tvé tiché světlo, které se nevtírá, nevnucuje se, ale dokáže v člověku vykřesat velké věci.

 

Myslíme na ty, pro které Vánoce nejsou šťastně ani veselé, kteří ztratili své blízké, které opouští zdraví i naděje, kteří spíše než na radovánky musí myslet na to, jak vůbec přestát náročnou finanční situaci, kteří jsou zranění a jejich srdce zatvrzená jako kámen.

 

Pomoz nám probouzet v nás to nejlepší, to, co přebije strach, úzkost, slabost a nejistotu. Kéž bychom měli moc úsměvem a dobrým slovem léčit tento svět.

 

Pomoz nám najít odvahu a dychtivost učit se novým věcem. Dát všanc každou hřivnu od Tebe darovanou. Netopit se ve všednosti dní.

 

„Mnoho divů jsi už vykonal, můj Bože, Hospodine, ve Tvých úmyslech s námi se Ti nevyrovná nikdo. Chci je rozhlašovat, mluvit o nich, je jich tolik, že je vypovědět nelze.“ (Ž 40)

 

Děkuji Ti za to, jak jsi mě svým požehnáním proměnil a na jaké dobrodružné cesty se mohu s důvěrou vydávat, Hospodine, Bože náš, Králi Vesmíru.

 

Amen.

 

Modlitbu připravila Natálie Palková, 22 let, studentka molekulární biologie, Svitavy

 


 

21.12.

 

Pane,

 

chceme Tě hledat. Ale jak můžeme, když Tě není možné vnímat smysly? Možná právě ty nás od Tebe oddalují. Jsou příliš omezené, povrchní.

 

Občas máme pocit, že jen jimi můžeme pochopit svět, přitom jsme Ti ale snad blíž ve chvílích, kdy je můžeme odstavit... V tichu. Ve tmě. Sami. Jsi otisknutý do každé bytosti.

 

Nejsnáze Tě najdeme sami v sobě. K tomu smysly nepotřebujeme. Ale měli bychom Tě hledat i ve svých blízkých. Tam nám smysly pomohou. Často ale klamou.

 

Nejsi totiž na povrchu. Jsi hluboko uvnitř. V příteli Tě můžeme najít, jen když se mu zcela otevřeme a když se on otevře nám. Není to snadné. To je dobře. Snadná cesta nám nic nepoví. Nepoví nám nic o nás. Nepoví nám nic o druhých. Nepoví nám nic o Tobě.

 

Pane, buď v nás, ať Tě můžeme hledat a nacházet.

 

Amen.

 

Modlitbu připravil Dominik Bláha, 27 let, předseda Celocírkevního odboru mládeže, Praha

 


 

14.12.

 

Chceme, Pane, tak jako Jan Křtitel na poušti, připravovat Tvůj příchod, ale jsme malátní a zpohodlnělí. Nechce se nám ven do „pouště“. Raději prožíváme advent jako čas hojnosti, pečení cukroví, plných obchodů a sladkostí od Mikuláše.

 

Dej nám sílu a vůli ukazovat druhým na Tebe, na to podstatné v životě. Protože život nás všech je jen jako polní tráva na horské louce, která rychle zvadne a uschne, když ji zkosí kosa žence, když na ní zavane Hospodinův dech. Jistě, my, Boží lid, jsme jen jako tráva. „Tráva usychá, květ vadne, ale slovo našeho Boha obstojí navěky.“

 

To chceme zvěstovat v poušti dnešních dní, zvěstovat všem zdravým i posilovat tímto slovem nemocné a umírající v beznadějné situaci na přístrojích. Pacienty, kteří nemohou popadnout dech kvůli nemoci, která nás celý rok provází.

 

Prosíme o příchod Tvého nového věku i zlepšení našeho každodenního života na této zemi. Těšíme se, že nový rok přinese změnu, že se podaří očkováním zastavit epidemii, která během jediného roku obrátila náš svět naruby. Těšíme se, že zase budeme moci volně dýchat bez zakrytých úst a navštěvovat divadla, koncerty, své rodiny a přátele. Radostně očekáváme nové události a prosíme za ně.

 

Děkujeme Ti, Hospodine, že jsi našel zalíbení ve své zemi, změnil jsi Jákobův úděl, jak zpívá žalmista. Sňal jsi vinu ze svého lidu, přikryl jsi všechny naše hříchy, i když i tento rok jsme navzdory nakažlivé nemoci, která nás měla poučit a semknout, pokračovali v hádkách a bojích. Tolik lidí zahynulo v Náhorním Karabachu, Etiopii a ani v Sýrii nebo Jemenu války neustaly, i když o nich již novináři nepřinášejí zprávy. Válka a spory nás provázejí stále, zvykli jsme si na ně, a proto Ti vyznáváme, že Tě potřebujeme, abys nám odpustil a dal nám sílu se změnit. Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství, daruj nám svou spásu!

 

Amen.

 

Modlitbu připravil Jan Kirschner, projektant a vedoucí magazínu Christnet.eu, Česká Lípa

 


 

7.12.

 

Milý Bože,

 

před pár dny v Brně napadl sníh. Mnoho lidí kolem mě z toho mělo radost, rozjasněný den, jiskřičky v očích. Chci Ti poděkovat za všechno to štěstí, které lidé prožívali. Díky za drobnosti, kterými kořeníš náš život. Pomáhej nám, abychom si je dokázali uvědomovat. A měj s námi trpělivost, když se nám to občas bude uvědomovat obtížně nebo Ti zapomeneme děkovat.

 

My lidé jsme stejně malí jako sněhové vločky. Pomáhej nám prosím, abychom tak jako ty vločky, dokázali lidem kolem dělat radost, rozjasňovat den, zažehávat jiskřičky v očích. Buď s námi ve dnech, kdy Tě spatřujeme ve svých bližních, ve sněhových vločkách i v dalších každodennostech kolem nás. Zůstávej s námi i ve dnech, kdy máme oči zavřené.

 

Amen.

 

Modlitbu připravila Adéla Bednaříková, 20 let, studentka psychologie, Miroslav

 


 

30.11.

 

Náš Pane, náš Stvořiteli,
děkujeme Ti za dar života. Za to nejcennější, co máme. Díky Tobě jsme mohli spatřit tento krásný svět, který jsi stvořil.

 

Děkujeme Ti za všechno, co jsi do něj vložil. Děkujeme za přírodu, za zvířata, za všechny lidi kolem.

 

Děkujeme Ti, že jsi obdaroval každého z nás darem Ducha svatého. Děkujeme, že každý něco umíme a každý umíme něco jiného. Děkujeme, že se můžeme vzájemně doplňovat a tvořit společenství.

 

Děkujeme Ti za naše blízké, že jsou tu pro nás a s námi. Děkujeme za to, že díky nim nejsme sami.

 

Děkujeme Ti, že nám každý den dáváš svoji lásku a zahrnuješ nás milostí. Děkujeme Ti, že i přes naše viny, chyby, přešlapy, omyly a neduhy se od nás neodvracíš, ale naopak nám stále a znovu odpouštíš.

 

Děkujeme Ti, že jsi nám přinesl největší dar ve svém synu Ježíši Kristu, který za nás dal vlastní život, abychom my byli vykoupeni z hříchu.

 

Náš nebeský Otče, Ty nám daruješ všechno, co potřebujeme, měrou natřesenou, a ještě jednou tolik.

 

Připomínej nám, prosíme, že Ty jsi náš věrný Pastýř a že s Tebou se nemáme, čeho bát.

 

Prosíme Tě, uč nás, že na Tebe se můžeme spolehnout. Uč nás, abychom ze všeho nejdříve hledali Tvoje království, a pak až se sháněli po všem ostatním.

 

Náš Pane, Ty nás každý den zahrnuješ svými dary, a přesto jsme my sami lakomí, skoupí a sobečtí. Přesto, že dostáváme tolik, je nám zatěžko se podělit.

 

Prosíme, otevírej naše srdce, abychom dokázali lidem víc dávat, a abychom dokázali víc dávat než brát.

 

Prosíme, abychom se naučili vzájemně obdarovávat, a to nejen hmotnými dary, ale i láskou, péčí, tolerancí, věrností, odpuštěním, vděčností, blízkostí, nasloucháním.

 

Prosíme Tě, ať nejsme tolik zahleděni sami do sebe a nemyslíme jen na vlastní blaho, ale ať dokážeme být ohleduplní a chovat se zodpovědně a láskyplně i ke svému okolí.

 

Prosíme Tě, buď nám v našich životech nablízku.

 

Pane Ježíši Kriste, myslíme na všechny lidi, kteří v životě strádají. Bolí nás to. Prosíme, daruj všem těm, kterým v životě něco chybí, ať už je to obživa, domov nebo blízcí, svůj pokoj a milosrdenství. Dávej jim, prosíme, vědět, že Ty jsi tu s nimi vždy a všude.

 

Smiluj se nad námi, náš Pane a Bože, o to Tě prosíme.
Amen.

 

Modlitbu připravila Adéla Rozbořilová, 27 let, bohemistka a studentka teologie, Letovice

 


 

23.11.

 

Pane náš,

 

vyznáváme, že jen nesnadno hledáme dobrý smysl izolace. Pokud se bibličtí svědkové víry ocitali v izolaci, vždy to mělo hlubší smysl. Prosíme, abychom tak uměli přijímat i naši současnou realitu. Prosíme, posiluj naši víru ve Tvou lásku, která překonává horizonty našeho myšlení, která nás zve do společenství s Tebou v rozměru časnosti i věčnosti. Děkujeme, že tuto lásku smíme zažívat.

 

Děkujeme teď především za všechny, kdo se trpělivě nasazují do služby lidem potřebným – lidem zasaženým pandemií přímo i nepřímo, lidem, pro které je současná situace „vykolejením“ a důvodem k úzkostem. Prosíme Tě o posilu pro zdravotníky, sociální pracovníky i duchovní. Prosíme, aby se lidé nebáli využívat možností, které dává současná komunikační technika, a vzájemným sdílením starostí i důvodů k naději a radosti vnášeli do života světlo. Prosíme o posilu každého z nás v tom, čím můžeme být i v těchto chvílích prospěšní – ať už je to šíření pokoje, vytrvalosti v modlitbách za mnohé, co tíží svět v našem blízkém i vzdáleném okolí, trpělivosti ve zodpovědném chování či nasazení sil ke konkrétní pomoci.

 

Připravuj si nás pro chvíli, kdy se budeme moci opět vrátit k normálnímu životu, protože to pro mnohé bude těžké. Dej, abychom právě tehdy uměli osvědčit ochotu pomoci všem, jimž tato doba přinesla velké problémy.

 

Ty jsi zdrojem naší naděje. Buď, prosíme, stále s námi.

 

Amen

 

Modlitbu připravil Jan Esterle, učitel ZUŠ, člen sboru ČCE Chrást u Plzně

 


 

16.11.

 

Hospodine,

 

Pane náš,

 

děkujeme,
že i v době, kdy si hlouběji uvědomujeme, co všechno nemáme ve svých rukou,
se můžeme spolehnout na to, že nás i nyní vede Tvá vztyčená paže, která vyvedla izraelský lid z egyptského otroctví.

 

Děkujeme,
že nemusíme bojovat sami
s virem,
s nedostatkem sil,
s vlastními emocemi,
se stresem,
s ponorkovou nemocí,
se samotou…,
protože Ty, Hospodine, s námi jsi.

 

Prosíme,otevírej nám oči, abychom viděli,
jak mocný je náš Hospodin,
i ve chvílích, kdy podléháme pocitu, že bojujeme s větrnými mlýny.

 

Modlitbu připravila Eliška Bubíková, 22 let, studentka evangelické teologie, Chrudim

 

-------

 

9.11.

 

Milý Pane Bože,
s důvěrou jsme se probudili a vstali do dalšího dne a snad i týdne, který jsi nám přidal k našemu životu. Víme, že to není samozřejmostí. S ostatními, kteří v Tobě skládají důvěru a máme v Tobě naději, se z toho radujeme. Některé dny a některý čas je pro nás složitý a těžký, ne vždy se nám vede dobře, ne vždy máme pevné zdraví, ne vždy máme mezi sebou dobré vztahy. Ale vždy se na Tebe můžeme s nadějí spolehnout, že Ty nás vedeš po svých cestách a že nás neopouštíš.

 

Děkujeme Ti za vše, co nám přináší život v našich rodinách a v práci. Věříme, že vše má smysl, ať to dobré a radostné, ale i to horší a smutné. Myslíme na všechny blízké i vzdálené, kteří nemají rodinné zázemí, kterým se rodiny rozpadají, kteří ztratili práci zaměstnání, nemohou najít náhradu a jsou v opravdu nelehké situaci. Věříme, že vše má smysl, že vše má důvod, že vše nás má posílit a posunout dál. Ne vždy všemu rozumíme, proč se to děje. Někdy se nám dostane vysvětlení až s odstupem času. Prosíme, dej nám přemýšlet o našich životech, nenech nás jimi plynout bez povšimnutí, zamyšlení, bez díkůvzdání. Dávej nám prosím znát, že stojíš při nás a chráníš nás.Pane Bože, pomáhej a posiluj všechny, kteří jsou v obtížných a nelehkých situacích. Na které se valí problémy a potřebují pomoc. Potěšuj je ty sám, dej, ať najdou pomoc v lidech kolem sebe, v rodinách, ve sborech a v jejich spolupracovnících v zaměstnání. Pomáhej a posiluj všechny, kteří ztratili své blízké.

 

Pane Bože, pomáhej odpovědným lidem za naši společnost, dávej moudrost všem, kteří mají vliv na životy ostatních. Pomáhej všem, na kterých dnes leží odpovědnost za zvládnutí obtížné doby pandemie. Prosíme za politiky, zdravotnický personál, záchranáře a policisty, učitele, zaměstnavatele, kteří nemají práci pro své zaměstnance, za rodiče, kteří se musí postarat o svoje děti. A děkujeme za všechny šikovné lidi, kteří i v této době přicházejí s novými nápady a myšlenkami a dávají naději a práci jiným. Prosíme za naše sestry farářky a bratry faráře, na kterých nyní leží udržení činnosti sborů i vedení a péče o členy sborů. Prosíme za staršovstva, aby byla ještě větší oporou svým farářům.

 

Pane Bože, děkujeme Ti za všechny dobrovolníky, kteří se snaží pomáhat, jakkoli a kdekoli je to možné. Děkujeme Ti za děti, dobré přátele, aktivní lidi, kteří dělají naše životy lepší, plnější a radostnější. I je všechny potěšuj a povzbuzuj.

 

Pane Bože, děkujeme Ti za další den a týden, který jsi přidal k našim životům. Dej, ať tento čas využijme k dobré práci, k dobrému životu a oslavě Tvého jména.

 

Modlitbu připravil Jan Teplý

 

--------------

 

2.11.2020

 

Pane,
jsem v černém tunelu, nevím, co bude dnes, nevím, co bude zítra, světlo je v nedohlednu, přesto svou naději upírám k tobě, který sám jsi světlem.
Prosím, rozptyl tu tmu a nenech nás v nejistotě a tápání. Dej nám sílu překonat to zlé, co nás svírá, dej nám sílu i přes naši zdánlivou bezmocnost být nápomocni tam, kde druzí naši pomoc potřebují. Dej nám sílu nést statečně pochodeň tvého světla ať jsme hodni nazývat se tvými dětmi.
Děkujeme, v tobě máme oporu, i přes všechny naše nedostatečnosti.
Děkujeme, že svůj život můžeme cele opřít o tvou přítomnost v tomto světě.
Děkujeme za všechno, co od tebe v životě přijímáme.
Děkujeme, že máme dostatek všeho, co potřebujeme k životu.
Děkujeme za všechno krásné a čisté, co nás obohacuje.
Děkujeme za společenství tvého lidu, děkujeme za písně, které smíme zpívat, děkujeme za slovo, kterému můžeme naslouchat. Byť je to v tuto chvíli omezené a jiné.
Děkujeme i za bolesti, které na nás doléhají.
Prosíme, ať i v dnešní nelehké situaci dokážeme nalézat své místo, ať v ní nové možnosti.Pane, tvé milosrdenství buď s námi.

 

Amen

 

Modlitbu připravil Jaroslav Andrejs, technik elektro v penzi

 

------------------

 

25.10.2020

 

Hospodine, Bože náš,
ty jsi dobrý, jsi láska.
Stvořil jsi svobodného člověka a dokonalé prostředí pro něho.
My lidé selháváme v dobrých volbách. Selháváme v péči o Zemi, selháváme v lásce sami k sobě, k druhým lidem, k Tobě.
Prosíme, způsob v nás Duchem Svatým, ať se umíme zcela spolehnout na Tvou dobrotu, na oběť Tvého syna Ježíše Krista. Vědomí této jistoty, ať nás vede k radosti, naději a lásce, se kterou se budeme každý den znova vydávat do boje za lepší svět, za naše lepší já.

 

Amen

 

Modlitbu připravila Martina Vévodová Fojtů, 56let, Diakonie Vsetín

 

------------------

 

21.10.2020

 

Náš laskavý Otče v Ježíši Kristu,
k Tobě se obracíme, protože není nikdo jako Ty, naslouchající, laskavý a odpouštějící.
Pomoz nám, abychom svou víru v Tebe dokázali přes svou omezenost žít i v každodennosti a všednosti našich životů. Především s nejbližšími, za něž neseme největší díl odpovědnosti, ale i s těmi, kteří nás „nemusí,“ a třeba i beze slov.
Bývá nám úzko ze zpráv o lidské zlobě, nenávisti a lhostejnosti k utrpení druhých. Pomoz nám nalézt cestu i sílu, abychom těm, kteří byli zasaženi, alespoň trochu pomohli. Jen tak můžeme hovořit o Tvé lásce ke všem lidem.
Žehnej, prosíme, každému dobrému úsilí pomoci tam, kde je to nejvíce třeba, zasaženým válkou, pronásledovaným totalitou, nebo přírodními pohromami. Žehnej i těm, kteří pomáhají přes ohrožení svého zdraví i života v boji s korona virem.
Dej, prosíme, ať se co nejdříve můžeme opět v neděli za hlaholu zvonů svobodně scházet v našich chrámech a modlitebnách. Dosud jsme byli příliš málo vděčni za to, že nám nic nehrozí a není spojeno s rizikem vězení, výbuchy bomb, granátů a pušek.
Svým Duchem obnovuj svou církev, žehnej kazatelům i posluchačům Tvého Slova a učiň nad naše prosby.

 

Amen,

 

Modlitbu připravila Eva Žárská - narozena - koncem prvé republiky, dětství - válka, puberta - „vítězný únor“, dospělost - tmy a pološera reálného socialismu, do důchodu - s návratem svobody do země.

 

------------------

 

19.10.2020

 

Pane Bože,
skláníme se před Tebou v čase
kdy mlhy a spadané listí věští začátek zimy
krátí se den a tmy je nějak příliš
druhá vlna pandemie stále sílí
děti nechodí do školy
rodiče ztrácí nervy i jistoty
zdravotníci a pečovatelé jsou vyčerpaní
farářům se vytrácí společenství
a mnohé z nás přepadají chmury.
Proto tě Pane prosíme
posiluj ty, kteří jsou nemocní nebo nemají dost síly
ty, kteří pečují o druhé a jsou nad míru vytížení
potěšuj všechny, kteří pláčou a jsou smutní
i ty, kteří trpí osaměním
povzbuzuj ty, kteří ztrácí naději na uzdravení
nebo na spravedlivé soudy
buď prosíme světlem všem
kteří nevědí jak dál.
Pane Bože, Otče náš
odevzdáváme se s důvěrou pod Tvou ochranu.

 

Jana Buzková

 

-----------------

 

12. 10. 2020

 

Všemohoucí Bože,

 

bojíme se toho, co neznáme. V této obtížné, zmatené a nejisté době Tě prosíme o pokoj pro celý svět.
V čase starostí o naše zdraví buď naší nadějí.
V čase mediálních zpráv, které nás někdy vedou až k panice a nahání nám strach, buď naší důvěrou.
V čase ohrožení a slabosti buď naší silou.
V čase trápení buď naší úlevou.
V čase rozdělení buď láskou, která sjednocuje.

 

Prosíme za všechny, jejichž všední den je výrazně poznamenán pandemií. Buď blízko nemocným a umírajícím i těm, kdo se cítí osaměle a nemají nikoho na své straně. Dej jim jistotu, že přes nutná opatření jsme s nimi stále spojeni ve Tvém Duchu.

 

Utěšuj ty, kdo po celém světě truchlí nad svými zemřelými. Daruj sílu a energii všem lékařům, záchranářům a pečujícím. Vědcům dej inspiraci a politikům moudrost a jasnost pro jejich správná rozhodnutí. Posiluj nás k solidaritě se všemi, kdo utrpěli velké materiální škody. Buď v rodinách, které v době karantény obtížně zvládají soužití. Dávej trpělivost a dobré nápady učitelům.

 

Milosrdný Bože, slituj se nad námi a neopouštěj nás. Posiluj naši víru a obohacuj nás o nekonečnou důvěru, že ty jsi Pán nad životem a smrtí.

 

Amen

 

Daniela Hamrová, 55 let, referentka pro ekumenu, Praha-Žižkov

 

-----------

 

05.10.2020

 

Pane Bože,
dej nám, prosím, naději, že ještě můžeme změnit tenhle svět k lepšímu. Dej nám nápady, jak my sami můžeme zamezit utrpení nejrůznějších zvířat a lidí. Dej nám odvahu to pak i provést. Děkuji Ti za to, že se o to mnozí už snaží, a prosím Tě, abychom je dokázali dostatečně podpořit.

 

Ještě Tě prosím, ať zvládneme brzo najít funkční očkování proti koronaviru, aby mezi lidmi přestal panovat strach a nevraživost z toho kdo, kdy a jak nosí roušku... Abychom se mohli přestat hádat, jestli to je jako chřipka nebo není, a v mysli se tak přestali dělit na ty racionálně uvědomělé na jedné straně a na zpanikařené ustrašence na straně druhé. Zbav nás, prosím, těchto zbytečných svárů a soudů.

 

A děkujeme Ti za to už zase slunečné podzimní počasí!

 

Amen.

 

Michaela Mazná, 21 let, studentka učitelství matematiky a informatiky, Praha

 

-------

 

28.09.2020

 

Pane Bože,
prosíme Tě za všechny nemocné na duši i na těle, uzdravuj je. Prosíme za ty kteří ztratili víru a naději, dávej se jim poznat. Zasévej do lidských srdcí lásku, štěstí a spokojenost, ať si navzájem neubližujeme.

 

Prosíme za lidi postižené válkou, ať najdou mír a pokoj. Prosíme Tě za politiky, dej jim moudrost a odvahu čelit špatnostem tohoto světa.

 

Děkujeme Ti za všechno, co v životě máme - za střechu nad hlavou, jídlo, rodinu a přátele. Odpusť nám, když tyto věci bereme jako samozřejmé a pomáhej těm, kteří toto z různých důvodů nemají.

 

Amen.

 

Marie Belingerová, zaměstnankyně GŘ ČD, Lysá nad Labem

 

-------

 

21.09.2020

 

Milostivý Bože,
věříme, že jsi tu pro nás pro všechny.
Jsi s námi, i když my nejsme s Tebou.

 

Nacházíme se ve zvláštní době. Pro mnohé z nás může být obtížné vyznat se v tom, co máme a co nemáme dělat, co máme a co nemáme říkat. Prosíme, posiluj nás, dávej nám každý den poznat, že jsi s námi a že nás vedeš.

 

Prosíme Tě, dávej moudrost politikům našim, ale taky těm v zahraničí. Dej jim poznat, že sílu najdeme ve spolupráci.
Prosíme Tě, buď s lékaři, sociálními pracovníky, záchranáři a hasiči. Dávej jim sílu vykonávat dál svá náročná povolání.
Prosíme Tě, buď s učiteli, studenty, žáky a rodiči. Dej jim trpělivost a odhodlání dokončit započatou práci.
Pane Bože, víme, že se občas ztratíme. I přesto Tě ale prosíme, abys nám pomáhal nacházet cestu zpátky k Tobě.

 

Amen.

 

Ema Pospíšilová, studentka politologie, 22 let, Praha

 

-------

 

14.09.2020

 

Hospodine, Pane náš,
v Tvé blízkosti je nám všem dobře. Ty každého přijímáš a dáváš nám novou naději a sílu.

 

Často nás tíží různé starosti, trápení, bolesti, klopýtáme životem, srážejí nás neúspěchy, rozechvívají obavy, podléháme nezdarům i vlastní malomyslnosti.

 

U Tebe však máme útočiště a pomoc vždycky připravenou. Ty nás střežíš, chráníš nás a držíš nás za ruku, abychom nikdy nepadli až k zemi.S otcovskou starostlivostí nám láskyplně otvíráš svoji náruč, utěšuješ naše srdce a pomáháš překonat naše slabosti. Dáváš nám vědět, že s Tebou se nemusíme ničeho bát. Ty jsi naší oporou, naší pevnou skálou, jsi s námi i uprostřed bouře.

 

Prosíme Tě, neopouštěj nás, i když na Tebe často zapomínáme. Náš nebeský Otče, smiluj se nad námi a daruj nám pokoj. 

 

Amen.

 

Adéla Rozbořilová, bohemistka a šéfredaktorka časopisu Český bratr, Letovice

 

-------

 

07.09.2020

 

Pane Bože,
děkujeme za uplynulý školní rok a prázdniny, které byly tak jiné než ty předchozí. Přijímáme od Tebe tolik dobrého. Prosíme, dávej nám sílu přijímat i to, co za dobré nepovažujeme.

 

Prosím za všechny mladé lidi, kteří nastupují na svou vlastní cestu životem, za děti a vnuky, aby ve Tvém učení nacházeli maják a směr svých životních cest. Dávej jim moudrost v rozhodování.

 

Prosím Tě za děti, kterým rodiče nejsou dobrým příkladem, Ty sám je opatruj a veď. Prosím Tě za rodiče, kteří se trápí kvůli svým dětem, dávej jim sílu vytrvat v lásce, snášenlivosti, sílu budovat rodiny a dobré vztahy.

 

Prosím Tě za místa, kde jsou lidé nemocní, zoufalí, bezradní, ve válce..., buď jim nablízku. Opatruj nás od zlého a odpusť nám zlé věci, které jsme druhým přivodili.

 

Amen.

 

Jarmila Borecká, 61 let, Semonice

 

-------

 

31.08.2020

 

Pane Bože,
dlouho jsem hledal slova pro svoji modlitbu až jsi mě přesvědčil, že je to jednoduché. A tak díky za letní návštěvy nevlastních společenství, za známé od vidění, nové lidi jdoucí za tebou a za „ÉZetko*“ - atributy, skrze které mohu na kterýchkoliv bohoslužbách ČCE zažívat, že vše, co je Tvé, je mi přístavem k obnově ducha na cestách.

 

Amen.

 

Štěpán Esterle - 30 let, Drážní inspektor, Praha-Radotín (sbor ČCE Chrást)

 

(*ÉZetko = evangelický zpěvník)