Financování

1. Jak je církev financována?

Příjmy církve jako celku v roce 2020: 391 mil. Kč, z toho zhruba:

  • 1/4 z příspěvků a darů členů církve (27 %)
  • 1/4 z hospodaření s majetkem církve (24 %)
  • 1/8 z grantů, soukromých zdrojů (11 %)
  • 3/8 ze státního rozpočtu (majetkové vyrovnání se státem) (37 %)

Jiné než uvedené zdroje církev k dispozici nemá.

1

Výdaje

  • Více než 1/3 výdajů tvoří personální náklady (35 %)
  • Téměř 1/3 tvoří provozní výdaje (27 %)
  • Necelá 1/4 slouží k tvorbě rezerv/fondů (26 %)
  • Zbylá cca 1/6 výdajů (11 %) jde na investice a dary jiným subjektům

2

Znamená to, že základem financování ČCE je vícezdrojové financování. Již dnes tvoří finance od věřících, výnosy hospodaření, granty a soukromé zdroje 63 % zdrojů. Majetkové narovnání se státem tvoří pouze 37 %.


2. Peníze od státu

Církev se na postupný přechod k úplnému samofinancování připravuje dlouhodobě. Prvním krokem bylo založení Personálního fondu, a to již v roce 1993, tedy téměř dvacet let před přijetím zákona o majetkovém vyrovnání z roku 2012, který dal přípravám na samofinancování pevný rámec a nový impuls.
Zákon 428/2012 o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi + příslušné smlouvy s církvemi garantují ČCE:


Příspěvek na činnost

V letech 2013 – 2015 každoročně 83,0 mil. Kč
Od r. 2016 každoročně minus 5 %
2018: 74,7 mil. Kč             
2019: 71,0 mil. Kč
2020: 66,4 mil. Kč
Poslední splátka v r. 2029: 25,1 mil. Kč
(v r. 2030: NULA)

Příspěvek na činnost přichází vždy počátkem roku a je v daném roce využíván jako jeden ze zdrojů krytí nákladů na mzdy farářů a dalších duchovenských zaměstnanců církve.

Finanční náhrada

Celkem 2 266,6 mil. Kč + inflace
30 splátek, první za rok 2013, poslední za rok 2042
(splátky přicházejí vždy koncem roku a vstupují do hospodaření násl. roku)
2017: 79,7 mil. Kč (3,2 mil. Euro)
2018: 80,3 mil. Kč (3,2 mil. Euro)
2019: 82,3 mil. Kč (3,3 mil. Euro)

Finanční náhrady jsou z větší části vkládány do investičních fondů a do nemovitostí za účelem získání výnosů, které by do budoucna měly nahradit alespoň nějakou část dnešních příspěvků na činnost od státu. Splátky přicházejí vždy koncem roku a vstupují do hospodaření následujícího roku.
18,5 % z přijatých náhrad je každoročně vyčleněno na Diakonické a rozvojové projekty.

V důsledku poklesu finančních příspěvků a nárůstu mezd farářů je od r. 2018 část prostředků z finančních náhrad využívána ke krytí nákladů na mzdy farářů (na úkor prostředků určených ke generování výnosů).


3. Hospodaření ČCE v roce 2020

V roce 2020 bylo hospodaření ČCE významně ovlivněno negativními dopady pandemie COVID-19. Přesto se, zejména v důsledku zhodnocení finančních investic, podařilo uzavřít rok ziskem ve výši 6 453 tis. Kč, kdy celkové náklady roku činily 497 453 tis. Kč a výnosy 503 906 tis. Kč. Nejvýznamnější položku nákladové části hospodaření tvoří osobní náklady vynakládané na duchovenské a ostatní zaměstnance ČCE. V roce 2020 výše těchto nákladů činila 130 429 tis. Kč. Celkové provozní náklady na běžné činnosti ČCE dosáhly částky 165 162 tis. Kč, z toho na provoz církevních rekreačních středisek připadá 12 588 tis. Kč. 

Projekty, které v roce 2020 představovaly zejména přípravné práce na vydání nového zpěvníku a přípravu staveb dvou škol Evangelické akademie, do nákladové části přispěly výší 1 917 tis. Kč. Rozvojové investice byly pořízeny v hodnotě 4 900 tis. Kč. Činnost ČCE je stále, i když v klesající míře, financována z příspěvku od Ministerstva kultury poskytovaného v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. V roce 2020 činila výše tohoto příspěvku 62 218 tis. Kč. Celková výše čerpání vnitřních fondů ČCE dosáhla částky 135 048 tis. Kč. 

Významnými provozními výnosy povšechného sboru jsou výnosy z hospodářské činnosti. Jedná se zejména o výnosy z pronájmů nemovitostí ve vlastnictví ČCE, výnosy z pobytů klientů v církevních rekreačních střediscích a o tržby z prodeje zboží a služeb. Výše těchto vlastních příjmů činila 24 168 tis. Kč. Rostoucí zdroj příjmů v hospodaření ČCE představují přijaté dary, sbírky, granty a dotace. V roce 2020 tvořila celková suma takto přijatých příspěvků (včetně výše zmíněné dotace z MK) 94 194 tis. Kč.  

Vedle provozních výnosů ovlivňují hospodaření povšechného sboru také výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku a výnosy z finančních operací. Účetní závěrka ČCE za rok 2020 je k nahlédnutí zde.